Галузь знань:  15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна програма: Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій

Предметна галузь діяльності: технічне, програмне, математичне, інформаційне та організаційне забезпечення систем автоматизації об’єктів та процесів в галузі автоматизації та приладобудування з використанням сучасної мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Вимоги до осіб, які  можуть розпочати  навчання за  програмою: базова середня освіта, повна загальна середня освіта (профільна середня освіта), професійна (професійно-технічна) освіта фахова передвища  або вища освіта

Термін навчання: на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;

на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців.

Форма навчання:   денна, заочна

Спеціальність має більш ніж 55-річний досвід підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та комп’ютерних технологій із застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проєктування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.

     Історія спеціальності починає свій відлік з 1 вересня 1965 р., коли на денному відділенні Сумського технологічного технікуму цукрової промисловості була відкрита нова спеціальність «Експлуатація автоматичних устаткувань у харчовій промисловості».

     Створення бази для нової спеціальності розпочалося з роботи по обладнанню таких нових лабораторій, як: промислової електроніки, технологічних вимірювань і КВП, електричних машин та електроприводу. У лабораторії технологічних вимірювань і контрольно-вимірювальних приладів було встановлено 6 щитів із засобами автоматизації, які стали базою для виконання лабора­торних робіт. 

     Значний внесок у  справу створення спеціальності зробили викладачі Анатолій ЖИРНОВ, Анатолій СІЧКАР, Леонід ПЯСЕЦЬКИЙ, Анатолій БОНДАРЄВ, Володимир ВАСИЛЕГА, Тамара ПЕКУР. 

      З розвитком автоматизації промисловості вдосконалювалась і матеріально-технічна база спеціальності. Оснащення кабінетів та лабораторій спеціальності є, в основному, справою рук викладачів спеціальності та студентів. Завдяки реальному дипломному проєктуванню сьогоднішнє покоління студентів має змогу  готуватися до майбутньої роботи за спеціальністю. 

     На зміну першим викладачам спеціальності прийшли їх молоді колеги, які продовжують і примножують славні справи спеціальності. Так, у 1987 році до технікуму прийшов випускник Київського інституту харчової промисловості, інженер-електромеханік Юрій БАРИЛЮК. Розпочавши роботу викладачем спецдисциплін, далі працював завідувачем відділення, очолював циклову комісію спецдисциплін, був заступником директора з навчально-виробничої роботи, а з 2008 року є директором коледжу.

     Прийшли на роботу викладачами й колишні випускники технікуму Олександр ЗІГУНОВ, Володимир ЗАЇКА та Дмитро СТЕЦЕНКО,  які успішно поєднували роботу в технікумі з навчанням у Сумському державному університеті та в Національному університеті харчових технологій, захистили дипломні проєкти, а згодом захистили кандидатські дисертації. 

     Пізніше назва спеціальності була змінена на “Монтаж та обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”, а з 2020 року в коледжі здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології”.

     Усього за період існування спеціальності випущено близько 4000 спеціалістів.

     Більшість випускників спеціальності продовжила своє навчання в закладах вищої освіти, стали провідними спеціалістами на підприємствах, обіймають керівні посади в державних та наукових установах.

     Циклова комісія автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій відповідає за підготовку фахових молодших бакалаврів зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітньо- професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

    Ця спеціальність не втрачає своєї актуальності, оскільки неможливо сьогодні уявити сучасне виробництво без високого рівня автоматизації й комп’ютеризації всіх його ділянок не лише харчової промисловості, а й усіх галузей, де інтенсивно впроваджуються новітні інформаційні технології та сучасні системи управління.

     На сьогодні практично всі сучасні системи автоматизації − це ІТ- системи. Саме тому назва освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» повністю відповідає суті підготовки фахівців і завданням та вимогам сучасної четвертої промислової революції, яка полягає в повній інтелектуалізації засобів автоматизації й взаємодії пристроїв та систем через Інтернет.

     Майбутній професійний характер діяльності фахівця з автоматизації вимагає поєднання класичної технічної освіти в галузі автоматизації з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення.

     Основною задачею циклової комісії є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення нових, обслуговування та модернізації наявних систем автоматизації із застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проєктування засобів та типових систем автоматизації, розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.

     Під час теоретичного навчання здобувачі освіти вивчають: методи вимірювання технологічних параметрів процесів керування; призначення, принципи роботи й технічні характеристики засобів автоматизації; поняття та основи теорії автоматичного керування, систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

      Також студенти мають опанувати методами та принципами технологічних та електричних вимірювань, особливостями використання технічних засобів автоматизації, автоматизованого керування  типовими організаційно-технічними об’єктами, інформаційними технологіями; методами та програмними засобами розрахунку, моделювання, проєктування технологічних процесів та складових систем автоматизації; уміннями розробляти прикладне програмне забезпечення різного призначення для систем автоматизації; використовувати системи диспетчерського обліку та контролю.

        Крім знань у галузі автоматизації технологічних процесів, наші студенти мають змогу отримати теоретичні знання й практичні навички в таких напрямах, як “Технології  3D-друку”, “Розумний будинок”, “ІоТ (Інтернет речей)”, конструювання роботизованих пристроїв тощо.

Випускники здатні виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

 • технік з автоматизації виробничих процесів
 • технік з метрології
 • механік з автоматики
 • фахівець з інформаційних технологій
 • технік-програміст
 • контролер та регулювальник промислових роботів
 • технічний фахівець з автоматизації виробничих процесів

       Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченою формою в Національному університеті харчових технологій (м. Київ).Сьогодні на цикловій комісії працює 5 викладачів вищої категорії. За останніх 10 років 3 співробітники захистили кандидатські дисертації. 

 

     Маючи більш ніж 55-річний досвід підготовки фахівців з автоматизації, циклова комісія особливу увагу приділяє розвитку матеріально-технічної бази навчальних лабораторій, розуміючи, що підготовка високоякісних технічних фахівців не можлива без надання практичної підготовки роботи із сучасними технічними і програмними засобами автоматизації. 

Викладачі циклової комісії постійно підтримують зв’язки з підприємствами, які займаються впровадженням систем автоматизації, і з провідними фірмами-постачальниками сучасних технічних і програмних засобів автоматизації, виконуючи роль консультантів і активних учасників впровадження. Це дає змогу орієнтуватись у сучасних тенденціях автоматизації й підтримувати високий професійний рівень, що дуже важливо для підвищення рівня викладання технічних дисциплін.

   Для матеріально-технічного забезпечення навчального процесу ОПП „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” і реалізації навчального плану в коледжі обладнані спеціалізовані лабораторії та кабінети:

 • засобів технологічного контролю і технічних засобів автоматизації;
 • теорії автоматичного регулювання, мікропроцесорних систем та програмного забезпечення;
 • монтажу, налагодження, ремонту та експлуатації технічних засобів автоматизованих систем;
 • автоматизації виробничих процесів;
 • теоретичних основ електротехніки та електричних вимірювань, теорії електричних та магнітних кіл;
 • комп’ютерної електроніки та схемотехніки, електричних машин та електроприводу систем автоматизації;
 • мікропроцесорних систем та програмного забезпечення;
 • інженерної графіки;
 • курсового та дипломного проєктування;
 • дільниця для проведення практики з монтажу та налагодження ТЗА;
 • дільниця для проведення слюсарно-механічної практики.

     Стан матеріально-технічної бази кабінетів і лабораторій сприяє належному проведенню навчального процесу, розвитку творчих та конструкторських здібностей і забезпечує необхідний рівень підготовки кваліфікованих фахівців.

   Усі лабораторії спеціальності оснащені діючими стендами та установками, які забезпечують виконання лабораторних і практичних робіт, передбачених навчальним планом.

     Комп’ютерна та мікропроцесорна техніка кабінетів і лабораторій об’єднана в загальну мережу Ethernet коледжу, є покриття зони бездротового зв’язку Wi-Fi. Усі комп’ютери мережі мають доступ до ресурсів мережі Інтернет.

     Навчальні лабораторії спеціальності обладнані лабораторними стендами та установками на базі технічних засобів провідних фірм України та світу: Мікрол, Овен, FIP, Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, Siemens та іншими. У зв‘язку з цим майбутні фахівці мають можливість не тільки теоретично вивчати сучасні технічні засоби, а й набувати необхідних практичних навичок, що дуже цінується майбутніми роботодавцями. 

     Лабораторію монтажу, налагодження, ремонту та експлуатації технічних засобів автоматизованих систем укомплектовано діючими стендами та установками, які створено в процесі виконання курсових та дипломних проєктів. Базою для створення стендів є діючі промислові засоби автоматизації, які широко використовуються в сучасних системах автоматизації технологічних процесів виробництв. У лабораторії розташовано  і введено в експлуатацію діючі автоматизовані стенди та установки: “АСУ ТП гідромеханічних процесів”, “АСУ ТП витрати та рівня”, “Роботи маніпулятори”, “Енергоефективна АСР подачі води”, “Автоматизований інкубатор”, “Розумний будинок”, "Система автоматизації компресорної установки", “Автоматизація парового котла”.

     Лабораторію оснащено демонстраційними стендами сучасної електротехнічної продукції фірм АСКО УкрРем та ІЕК, що дає змогу студентам більш ефективно засвоювати теоретичний матеріал та використовувати отримані знання при проєктуванні систем автоматизації.

    Лабораторія мікропроцесорних систем та програмного забезпечення – це спеціалізований комплекс, який включає сучасні лабораторні установки, побудовані на базі мікропроцесорних контролерів та приладів, управління якими здійснюється через ПЕОМ з використанням SCADA-систем. Персональні комп’ютери, що встановлені в лабораторії, дозволяють виконувати всі необхідні лабораторні роботи, пов’язані з моделюванням систем автоматизації, їх синтезу, розрахунку АСР.

     Лабораторію засобів технологічного контролю і технічних засобів автоматизації обладнано діючими стендами, які дозволяють отримати практичні навички роботи з приладами та засобами вимірювання, контролю та регулювання технологічних параметрів.

    Кабінети та лабораторії оснащено мультимедійними проєкторами та сучасними ЕОМ, на яких студенти мають змогу отримувати навички з розробки проєктів автоматизації із застосуванням сучасних САПР, пакетів програм AutoCad, Visio, Компас та пакету Microsoft Office.

    Матеріально-технічна база спеціальності відповідає сучасному рівню розвитку систем автоматизації технологічного виробництва і забезпечує високий практичний і теоретичний рівень підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців.

     З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки і одержання навичок застосування знань з перспективних напрямків проєктування систем автоматизації з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій передбачено проведення таких видів практик: навчальної (слюсарно-механічна, електровимірювальна, з монтажу та налагодження засобів автоматизації,  з придбання робочих навичок)  та виробничої (технологічна та переддипломна).

     Навчальні практики проходять у лабораторіях та дільницях для проведення практики на базі коледжу, а виробничі практики — на передових підприємствах міста Суми та України, що експлуатують, розробляють та впроваджують системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології.

     Тісна співпраця з промисловими підприємствами регіону дозволяє викладати сучасні технології щодо створення та експлуатації систем автоматизації і комп’ютерно-інтегрованого управління на реальних прикладах, а також проходити практичну підготовку, виконуючи реальні проєкти.

   Працевлаштування випускників можливо у сфері проєктування, виробництва, експлуатації, організаційно-управлінській, інженерно-економічній та в комерційній діяльності. На промислових підприємствах, які випускають засоби вимірювання, аналізу, обробки та представлення інформації, пристрої регулювання, автоматичні, автоматизовані й роботизовані системи управління, а також на підприємствах споріднених галузей, організаціях і фірмах різних форм власності для виконання проєктування, експлуатації й наукових досліджень засобів автоматизації і систем управління.

     Постійними й надійними партнерами в підготовці фахівців та працевлаштуванні випускників є: ТОВ «Фавор», АТ «НВАТ«ВНДІкомпресормаш», ПАТ «Сумихімпром»,    ТОВ «Агротермінал Констракшн», ТОВ «Горобина», ТОВ «Сумська паляниця», ТОВ “Керамейя”, харчові виробництва та підприємства теплоенергетики, комунальні установи, державні та приватні фірми та організації.

Силабуси циклової комісії “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 • Культурологія
 • Соціологія
 • Інтернет речей
 • Об'єкти автоматизації галузі
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Проєктування людино-машинних інтерфейсів
 • Засоби мультимедіа в новітніх інформаційних технологіях
 • Основи філософських знань
Культурологія та феномен культури
Соціологія та соціальні дослідження
Автоматизація будівель та готельно-ресторанних комплексів
Типові процеси та апарати харчових виробництв
Основи менеджменту і маркетингу в підприємницькій діяльності
Засоби мультимедіа
Програмні засоби SCADA/HMI
Філософія
Культурологія та соціальні комунікації
Соціологія та політологія
Оптимальні системи управління
Процеси та апарати харчових виробництв
Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва
Системний аналіз в автоматизації
Екологічний та технологічний моніторинг
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів