Галузь знань:  12«Інформаційні технології»

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії

Предметна галузь діяльності: апаратні та програмні засоби комп’ютерної інженерії: комп’ютерні системи й мережі та їх компоненти, Інтернет речей, вбудовані та розподілені системи, операційні системи, інформаційні системи та бази даних, сервери та сховища даних, прикладне, спеціалізоване та системне програмне забезпечення; методи та способи опрацювання інформації, математичні моделі, алгоритми обчислювальних процесів, інформаційні технології та системи автоматизованого проєктування

Вимоги до осіб, які  можуть розпочати  навчання за  програмою: базова середня освіта, повна загальна середня освіта (профільна середня освіта), професійна (професійно-технічна) освіта фахова передвища  або вища освіта

Термін навчання:

на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;

на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців.

Форма навчання:   денна

Спеціальність має більш ніж 27-річний досвід підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі інформаційних технологій, пов’язані з проєктуванням, створенням, супроводом та обслуговуванням комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів; створенням прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об'єктно-орієнтованого підходу для настільних, мобільних, портативних, вбудованих та хмарних систем; проєктуванням схемотехнічних пристроїв, систем та мереж на їх основі

       Історія спеціальності починає свій відлік з 1996 р., коли на денному відділенні Сумського технологічного технікуму цукрової промисловості було розпочато приймання студентів на спеціальність № 5.091504 „Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж”. 

      В той час плідно працювали викладачі та співробітники технікуму Олександр ПЕРЕЛУКА, Тамара ПЕКУР, Ірина ПРИЩАК, Олександр ЛИСЕНКО, Наталія ЯКИМЕНКО, Руслана ПЛЕХАНОВА.

      На початок 1998 року в технікумі експлуатується 113 одиниць комп’ютерної техніки. Інформаційна база становить понад 20 Гб інформації та охоплює декілька сотень програм різноманітного призначення

      У лютому 2000 року була проведена експертиза на акредитацію спеціальності. Від 11.04.2000 року за рішенням державної акредитаційної комісії № 26 спеціальність визнано акредитованою, видано сертифікат про акредитацію та ліценцію, яка засвідчує право на освітню діяльність з наданням вищої освіти на всіх рівнях кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.

      Головним ініціатором створення спеціальності та першим начальником обчислювального центру був Олександр ПЕРЕЛУКА, який організував і виконав усі роботи по налагодженню апаратної та програмної частин комп’ютерної мережі закладу, створив WEB-сервер технікуму. Після під’єднання технікуму до мережі Internet викладачі спеціальності отримали можливість проводити лабораторні роботи з використанням Internet – технологій. Методичну базу спеціальності створювали Тамара ПЕКУР, Ірина ПРИЩАК, Михайло НІКОЛАЄНКО, які розробили та впровадили сотні програм різноманітного призначення.

      Силами студентів групи Е-01 були проведені монтажні роботи в перших чотирьох комп’ютерних класах (аудиторії № 12, 13, 14, 15).

      У 2000 – 2002 навчальних роках робота циклової комісії була спрямована на підвищення якості підготовки фахівців шляхом впровадження у навчальний процес прогресивних форм і методів навчання, новітніх комп’ютерних технологій (викладачі Тамара ПЕКУР, Ірина ПРИЩАК, Ірина РЯБІЧЕНКО, Микола СИРОТА).

      Вперше у 2002 році було введено вивчення засобів САПР (систем автоматизованого проєктування) при проходженні практики з мікропроцесорної техніки. Для підвищення якості практичної підготовки останні 72 години практики з мікропроцесорної техніки проводились на профільних підприємствах міста та області.

      З 2000 р. обчислювальний центр очолив Олександр ЛИСЕНКО. Під його керівництвом було створено ще шість комп’ютерних аудиторій (№ 5, 6, 7,8, 51, 55).

      Влітку 2004 р. під керівництвом випускника технікуму, співробітника обчислювального центру Андрія КУР’ЯНОВА (група Е-02) мережа технікуму була модернізована, до неї під’єднано гуртожиток і лабораторний корпус.

      У 2007 р. технікум має 193 ПК, безлімітне під’єднання до Internet через ADSL-модем, сервер під керуванням Windows 2003, на робочих станціях діє Windows 2000/ХP.

      Пізніше назва спеціальності була змінена на Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”, а з 2020 року в коледжі здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою “Комп’ютерна інженерія”.

      Більшість випускників спеціальності продовжила своє навчання в закладах вищої освіти, стали провідними спеціалістами на підприємствах, мають власний бізнес,  обіймають керівні посади в державних та наукових установах.

      Сьогодні стратегія розвитку циклової комісії спрямована на постійне оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази, вдосконалення навчальної, методичної та виховної роботи в контексті сучасної освітньої парадигми. Велика увага приділяється впровадженню елементів робототехніки, сучасних інформаційних та адитивних технологій  як провідного засобу формування базових уявлень у сфері інженерної культури, інноваційного креативного мислення, проєктної діяльності, застосовуються технології робототехнічної творчості для розвитку творчих здібностей в процесі конструювання та програмування роботів.

     Циклова комісія комп’ютерної інженерії відповідає за підготовку фахових молодших бакалаврів зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» за освітньо- професійною програмою «Комп’ютерна інженерія».

     ​Ця спеціальність не втрачає своєї актуальності, оскільки неможливо сьогодні уявити сучасне суспільство без високого рівня комп’ютеризації всіх його ділянок не лише харчової промисловості, а й усіх галузей, де інтенсивно впроваджуються новітні інформаційні технології.

     ​На сьогодні комп’ютерні інженери – це фахівці, які мають фундаментальну і професійну підготовку за трьома складовими – трьом «китам», на яких базуються сучасні інформаційні технології – програмним, програмованим (апаратним) і мережевим (комунікаційним). Це дозволяє їм вільно почуватися в різних секторах ІТ-індустрії: в області розробки програмних систем, багатоядерних мікропроцесорних систем і програмованих систем на кристалах, бездротових і мобільних систем, розподілених обчислень, мережних комунікацій.

     Фахівець з комп’ютерної інженерії  готується до роботи в галузях технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки, діяльності з розробки, експлуатаційного обслуговування, ремонту та модернізації системних програмних і технічних засобів ІТ, їх локально-мережевих реалізаціях в офісах, установах, організаціях та на підприємствах.

    Основною задачею циклової комісії є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання типових спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі інформаційних технологій, пов’язаних з проєктуванням, створенням, супроводом та обслуговуванням комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів; створенням прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об'єктно-орієнтованого підходу для настільних, мобільних, портативних, вбудованих та хмарних систем; проєктуванням схемотехнічних пристроїв, систем та мереж на їх основі.

     Під час теоретичного навчання здобувачі освіти вивчають: апаратні та програмні засоби комп’ютерної інженерії: комп’ютерні системи і мережі та їх компоненти, Інтернет речей, вбудовані та розподілені системи, операційні системи, інформаційні системи та бази даних, сервери та сховища даних, прикладне, спеціалізоване та системне програмне забезпечення; методи та способи опрацювання інформації, математичні моделі, алгоритми обчислювальних процесів, інформаційні технології та системи автоматизованого проєктування.

   Також студенти мають опанувати методи математичного та комп’ютерного моделювання, автоматизованого проєктування програмно-технічних засобів комп’ютерної інженерії; інформаційні технології, технології розробки, впровадження прикладного, спеціалізованого та системного програмного забезпечення загально- та спеціально-наукові методи: економічні, інформаційні, методи обслуговування (технологічно-виробничі, інтерактивні, сервісні). 

     Крім знань у галузі комп'ютерної інженерії, наші студенти мають змогу отримати теоретичні знання й практичні навички в таких напрямах, як “Технології  3D-друку”, “Розумний будинок”, “ІоТ (Інтернет речей)”, конструювання роботизованих пристроїв тощо.

Випускники здатні виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

 • фахівець з інформаційних технологій 
 • начальник центру (обчислювального, інформаційно-обчислювального)
 • інженер з комп'ютерних систем
 • інженер з програмного забезпечення комп'ютерів
 • технік із системного адміністрування
 • фахівець з інформаційних технологій
 • технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки 
 • технік обчислювального (інформаційно-обчислювального)  центру

     Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченою формою в Національному університеті харчових технологій (м. Київ).

     Сьогодні на цикловій комісії працює 5 викладачів вищої категорії. 

    Маючи більш ніж 25-річний досвід підготовки ІТ - фахівців, циклова комісія особливу увагу приділяє розвитку матеріально-технічної бази навчальних лабораторій, розуміючи, що підготовка високоякісних технічних фахівців не можлива без надання практичної підготовки роботи із сучасними технічним та  програмним забезпеченням. 

     Викладачі циклової комісії підтримують зв’язки з приватними підприємцями, які працюють у сфері інформаційних технологій.  Це дає змогу студентам проходити практику в умовах сучасного інформаційного суспільства, орієнтуватись у сучасних тенденціях розвитку  ІТ технологій. Викладачі постійно підвищують свій професійний рівень, що дуже важливо для викладання технічних дисциплін.

Для матеріально-технічного забезпечення навчального процесу ОПП „Комп’ютерна інженерія” і реалізації навчального плану в коледжі обладнані спеціалізовані лабораторії та кабінети:

 • архітектури комп’ютерів;
 • комп’ютерних систем і мереж;
 • надійності, діагностики та експлуатації ПК;
 • курсового і дипломного проєктування;
 • операційних систем;
 • периферійних пристроїв та системного програмування;
 •  комп’ютерної електроніки та схемотехніки;

     Стан матеріально-технічної бази кабінетів і лабораторій сприяє належному проведенню навчального процесу, розвитку творчих та конструкторських здібностей і забезпечує необхідний рівень підготовки кваліфікованих фахівців.

     Усі лабораторії\кабінети спеціальності оснащені сучасною комп'ютерною технікою та стендами, які забезпечують виконання лабораторних і практичних робіт, передбачених навчальним планом. Поповнення лабораторної бази спеціальності здійснюється також шляхом технічної творчості викладачів та студентів коледжу. Більшість лабораторних стендів, робототехнічних пристроїв  розроблено і виготовлено студентами коледжу, членами гуртків технічної творчості.

     Комп’ютерна та мікропроцесорна техніка кабінетів і лабораторій об’єднана в загальну мережу Ethernet коледжу, є покриття зони бездротового зв’язку Wi-Fi. Усі комп’ютери мережі мають доступ до ресурсів мережі Інтернет.

У зв‘язку з цим майбутні фахівці мають можливість не тільки теоретично вивчати сучасні технічні засоби, а й набувати необхідних практичних навичок, що дуже цінується майбутніми роботодавцями. 

     Лабораторію комп’ютерних систем і мереж укомплектовано сучасними лабораторними установками, побудованими на базі мережевих маршрутизаторів та комутаторів, налагодження та керування якими здійснюється через ПК. Персональні комп’ютери, що встановлені в кабінеті, дозволяють виконувати лабораторні роботи з дисципліни «Комп’ютерні системи та мережі», «Периферійні пристрої» та інших дисциплін.

     Лабораторію комп’ютерної електроніки та схемотехніки оснащено діючими стендами, до складу яких входять вторинні джерела, генератори-частотоміри, вимірювальні генератори НЧ, осцилографи, мультиметри. Вони використовуються для дослідження роботи електронних приладів та вузлів комп’ютерної техніки, для проведення Електрорадіовимірювальної практики. Крім того, в лабораторії наявні демонстраційними стендами: «Електронні генератори», «Корпуси транзисторів», «Будова ПК»,  «Оптоволоконний кабель», «Інтегральні стабілізатори напруги».

     В процесі навчання студентами коледжу виготовлені діючі макети випрямлячів та стабілізаторів, мультивібраторів. 

     Лабораторію периферійних пристроїв та системного програмування укомплектовано сучасними ПК, на яке встановлено прикладне спеціалізоване програмне забезпечення для проведення занять з програмування. Лабораторія оснащена демонстраційними стендами.  

    Лабораторію надійності, діагностики та експлуатації ПК укомплектовано сучасними ПК, на яке встановлено прикладне спеціалізоване програмне забезпечення для проведення лабораторних занять зі спецдисциплін. Лабораторія оснащена демонстраційними стендами,  а також тестувальним програмним та апаратним забезпеченням.  

     Кабінети та лабораторії оснащено мультимедійними проєкторами та сучасними ЕОМ, на яких студенти мають змогу отримувати навички роботи з сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями, прикладними та спеціалізованими комп’ютерно-інтегрованими середовищами для розробки, впровадження та обслуговування апаратних та програмних засобів комп’ютерної інженерії, навички модернізації апаратних та програмних засобів комп’ютерної інженерії, системно адмініструвати, використовувати, адаптувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи.

      Матеріально-технічна база спеціальності відповідає сучасному рівню розвитку комп'ютерних технологій і забезпечує високий практичний і теоретичний рівень підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців.

     З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки та одержання навичок застосування знань з перспективних напрямків комп’ютерної інженерії з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій передбачено проведення таких видів практик: навчальної (електрорадіовимірювальна, електрорадіомонтажна, комп’ютерна)  та виробничої (технологічна та переддипломна).

   Навчальні практики проходять у лабораторіях та дільницях для проведення практики на базі коледжу та  передбачають електрорадіомонтажні роботи, знайомство з технологічними та допоміжними матеріалами для виготовлення радіоелектронної апаратури, методику та правила роботи з електровимірювальними приладами, вміння проводити діагностику обчислювальних систем, ліквідовувати несправності комп'ютерної техніки, адмініструвати сервер,  що вкрай необхідно у роботі фахівця з комп’ютерної інженерії. Після завершення  навчальної практики студенти отримують необхідні знання та вміння для проходження виробничої практики та подальшої роботи.

     Виробничі практики студенти проходять у провідних спеціалістів сервісних центрів  “Профтел”, “Добрий майстер”, “ProximaService”, “Сумитехсервіс”, на підприємствах  АТ “Сумське НВО”, АТ “Технологія”,  інтернет-провайдера “DSLine”, “Воля” та багатьох інших приватних підприємствах і товариствах Сум та України. Більшість студентів отримують схвальні відгуки про свою роботу на підприємствах. Тісна співпраця з промисловими підприємствами регіону дозволяє вивчати сучасні технології автоматизованого проєктування програмно-технічних засобів комп’ютерної інженерії; інформаційні технології, технології розробки, впровадження прикладного, спеціалізованого та системного програмного забезпечення на реальних прикладах, а також проходити практичну підготовку, виконуючи реальні проєкти.

     Працевлаштування випускників можливо у сфері, що займається видавничою справою, поліграфічною діяльністю, технічним обслуговуванням і ремонтом комп’ютерної техніки та оргтехніки, діяльністю у сфері інформатизації, а також інших галузях, де використовуються засоби обчислювальної техніки. Комп’ютерні інженери – це фахівці, які мають фундаментальну і професійну підготовку за трьома складовими – трьом «китам», на яких базуються сучасні інформаційні технології – програмним, програмованим (апаратним) і мережевим (комунікаційним). Це дозволяє їм вільно почуватися в різних секторах ІТ-індустрії: в області розробки програмних систем, багатоядерних мікропроцесорних систем і програмованих систем на кристалах, бездротових і мобільних систем, розподілених обчислень, мережних комунікацій

Силабуси циклової комісії “Комп’ютерна інженерія”

 • Технічне обслуговування комп'ютерних мереж
 • Системне програмування
 • Периферійні пристрої
 • Основи філософських знань
 • Культурологія
 • Програмування для Інтернет
 • Соціологія
Тестування та діагностика програмно-апаратних засобів
Об’єктно-орієнтоване програмування
Апаратне забезпечення комп’ютерних систем
Філософія та релігієзнавство
Історія культури
Веб-технології та веб-дизайн
Сучасна соціологічна теорія
Технічна діагностика та надійність комп’ютерних систем
Програмування робототехнічних систем
Компоненти та інтерфейси комп’ютерних систем
Основи філософії
Основи культурологічних знань
Веб-орієнтована розробка ПЗ
Соціологія та соціальні технології