Галузь знань:  18 Виробництво та технології

Спеціальність: 181 Харчові технології 

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з харчових технологій

Предметна галузь діяльності: сутність технологічних процесів виробництва харчових продуктів та напівфабрикатів, методи визначення якості сировини та готових продуктів, системи управління якістю і безпечністю харчових продуктів.

Вимоги до осіб, які  можуть розпочати  навчання за  програмою: базова середня освіта, повна загальна середня освіта (профільна середня освіта), професійна (професійно-технічна) освіта фахова передвища  або вища освіта

Термін навчання:

на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 5 місяців;

на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки 5 місяців.

Форма навчання:   денна, заочна

Спеціальність має досвід підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних розв'язувати спеціалізовані задачі у сфері застосування харчових технологій.

   Історія спеціальності починає свій відлік з 1 вересня 2010 р., коли на денне відділення Сумського коледжу харчової промисловості в межах спеціальності “Харчові технології” був здійснений набір студентів за освітньо-професійною програмою “Виробництво харчової продукції”.

     У коледжі були створені сприятливі умови для здобуття фахової освіти, щоб студенти-технологи у повному обсязі мали змогу розкрити свій творчий потенціал і реалізувати набуті знання та вміння. Для проведення занять з фахових дисциплін у коледжі оснащені спеціалізовані лабораторії та кабінети, такі як: виробництва кулінарної продукції та технології приготування їжі, управління якістю продукції та послуг, організації виробництва в закладах ресторанного господарства, устаткування закладів ресторанного господарства, організації обслуговування та барної справи та інші. В 2021 році почала працювати нова сучасна лабораторія технології ресторанної продукції.

     Впродовж історії циклової комісії в ній працювали викладачі: Лідія КРАМАРЕНКО, Валентина ЗАСТУП, Ірина ЛОЗА, Леонора БОРОДАЙ, Ольга БОНДАРЕНКО, Олена РИБАЛКА, Людмила ЧЕРНИШ, Надія ЛОБАЧОВА. Циклову комісію очолювала Лоза Ірина Петрівна. З 2022 року  циклову комісію очолює кандидат технічних наук Лобачова Надія Леонідівна.

     У складі циклової комісії працюють викладачі, які мають високий рівень теоретичної підготовки та багатий практичний досвід роботи. Щороку викладачі комісії проходять курси підвищення кваліфікації. Два викладачі комісії мають науковий ступінь кандидата технічних наук.

     Акцент в роботі ставиться на підготовку конкурентоспроможного фахівця шляхом формування і розвитку професійно значущих якостей, розвитку особистості, перш за все, її культурної сфери, вміння вчитися й самовдосконалюватися протягом усього життя, здатності до творчого наукового пошуку для вирішення завдань, що постали; створення і формування цінностей особистісного розвитку.

     Викладачі циклової комісії разом з адміністрацією коледжу постійно адаптують навчальний процес до вимог сьогодення в освіті та на виробництві: вдосконалюють навчальні плани, урізноманітнюють форми викладання навчальних дисциплін, зміцнюють матеріально-технічну базу спеціальності.

    Вагомою часткою навчально-методичної роботи викладачів циклової комісії є підготовка електронних навчально-методичних матеріалів з фахових дисциплін, які використовуються для дистанційних курсів у віртуальному навчальному середовищі MOODLE.

   Сьогодні стратегія розвитку циклової комісії спрямована на постійне оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази, вдосконаленню навчальної, методичної та виховної роботи в контексті сучасної освітньої парадигми.

  Більшість випускників спеціальності продовжили своє навчання в закладах вищої освіти, стали провідними спеціалістами не тільки в закладах ресторанного господарства м.Суми та області, а й за її межами.

    За роки існування нашої спеціальності накопичений значний педагогічний досвід, створені багаті традиції, міцна матеріальна база, але головне - особлива атмосфера, у якій трудиться колектив однодумців, працівників, які знають свою справу та вболівають за неї душею.

     Циклова комісія ресторанного обслуговування та виробництва харчової продукції відповідає за підготовку фахових молодших бакалаврів зі спеціальності «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції».

   ​Ця спеціальність не втрачає своєї актуальності, оскільки неможливо сьогодні уявити сучасне суспільство без розроблення, організації та виробництва харчових продуктів, де інтенсивно впроваджуються інноваційні технології.

​      ​На сьогодні дана професія найбільш затребувана на ринку праці, адже харчування – невід’ємна частина нашого життя, необхідна, як повітря, що приносить море задоволень, робить нас працездатними, здоровими і щасливими.

     Цій сфері завжди приділяється найпильніша увага, а фахівці в галузі організації харчування і виробництва харчових продуктів завжди мали і матимуть високий соціальний статус. Техніки-технологи планують і моделюють весь технологічний процес виробництва харчової продукції та вирішують виробничі завдання і ситуації, що виникають в ході управління цим процесом, а також впроваджують інновації в виробництво ресторанної продукції.

       Технік-технолог з технології харчування це:

 • творець прекрасного, смачного, привабливого;
 • винахідник, який все життя перебуває в пошуку;
 • художник, адже готова страва це завжди унікальний натюрморт. 

     Тому, в умовах формування сучасного ринку праці, в Україні потрібні професійно мобільні, компетентні фахівці – техніки-технологи.

     Основною задачею циклової комісії є підготовка фахівців, конкурентоздатних на сучасному ринку праці та компетентних у питаннях щодо вивчення споживних властивостей товарів, дослідження проблем визначення якості товарів, основних технологічних процесів  приготування їжі, а також здатних керувати процесом виробництва в закладах ресторанного господарства. 

     Під час теоретичного навчання здобувачі освіти вивчають: основні поняття, категорії, принципи, специфічні явища, закони фундаментальних наук, що лежать в основі виробництва безпечних та якісних харчових продуктів.

      Також здобувачі освіти мають опанувати комплекс організаційних і технологічних заходів, застосування яких дозволяє розв'язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми з розроблення, організації та впровадження виробництва харчових продуктів, встановлення (визначення) їх кількісних і якісних характеристик, проведення розрахунку потреби в сировині та інших матеріальних ресурсах.

     Крім знань у галузі виробництво та технології, наші студенти мають змогу отримати теоретичні знання й практичні навички в таких напрямах, як Крафтові технології”, “Молекулярні технології харчової продукції”, розробка фірмових страв та кулінарних виробів тощо.

Випускники здатні виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

 • технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
 • інспектор з контролю якості продукції
 • технік – лаборант (біологічні дослідження)
 • фахівці з технології харчування
 • технік-технолог з технології харчування
 • керуючий підприємством харчування
 • завідувач підприємства громадського харчування
 • керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.)
 • кухар
 • кухар дитячого харчування
 • виробник харчових напівфабрикатів
 • шеф-кухар
 • офіціант

     Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченою формою в Національному університеті харчових технологій (м. Київ).

     Сьогодні на цикловій комісії працює 5 викладачів вищої категорії,  двоє з них є кандидатами технічних наук.

    Маючи більш ніж 10-річний досвід підготовки фахівців з харчових технологій, циклова комісія особливу увагу приділяє розвитку матеріально-технічної бази навчальних лабораторій, розуміючи, що підготовка високоякісних фахівців не можлива без надання практичної підготовки роботи із сучасним технологічним обладнанням. 

    Викладачі циклової комісії постійно підтримують зв’язки з підприємствами, які займаються виготовленням та реалізацією продукції власного виробництва, впровадженням інноваційних технологій. Це дає змогу орієнтуватись у сучасних тенденціях харчових технологій й підтримувати високий професійний рівень, що дуже важливо для підвищення рівня викладання технологічних дисциплін.

     Для матеріально-технічного забезпечення навчального процесу ОПП „Виробництво харчової продукції” і реалізації навчального плану в коледжі обладнані спеціалізовані лабораторії та кабінети:

 • організації обслуговування в закладах ресторанного господарства;
 • технології приготування їжі;
 • організації виробництва в закладах ресторанного господарства;
 • устаткування закладів ресторанного господарства;
 • процесів та апаратів харчових виробництв;
 • виробництва кулінарної продукції;

     Стан матеріально-технічної бази кабінетів і лабораторій сприяє належному проведенню навчального процесу, розвитку творчих здібностей і забезпечує необхідний рівень підготовки кваліфікованих фахівців.

     Усі лабораторії спеціальності оснащені сучасним устаткуванням, інвентарем та посудом, які забезпечують виконання лабораторних і практичних робіт, передбачених навчальним планом.

     Комп’ютерна та мікропроцесорна техніка кабінетів і лабораторій об’єднана в загальну мережу Ethernet коледжу, є покриття зони бездротового зв’язку Wi-Fi. Усі комп’ютери мережі мають доступ до ресурсів мережі Інтернет.

     Навчальні лабораторії спеціальності обладнані стендами з демонстрації: «Столові прибори», «Сервірування столу», «Скляний посуд для напоїв», які використовуються у навчальному процесі для ефективної реалізації вимог освітніх програм та оволодіння загальними, професійними та практичними навичками в межах діяльності  обслуговування в закладах ресторанного господарства, що дуже цінується майбутніми роботодавцями. 

     Лабораторію з технології приготування їжі укомплектовано необхідним сучасним устаткуванням, інвентарем та посудом. При проведенні лабораторних робіт особлива увага приділяється вмінню здобувачів освіти поєднувати смакові якості продуктів, підбирати сучасні гарніри, соуси,  а також оформлювати та презентувати страви.

     Лабораторія забезпечена навчально-методичними матеріалами, що дають змогу покращити сприйняття навчального матеріалу під час проведення навчальної практики. Зокрема: підручники, навчальні посібники, наочні посібники, набір плакатів, макети готової продукції, таблиці, роздатковий матеріал (технологічні картки, схеми, інструкційно-технологічні картки та ін.).

    В лабораторії створено куточок з техніки безпеки та охорони праці, де є всі необхідні інструкції електробезпеки, пожежобезпеки, поведінки в лабораторії, користування вогнегасниками, інструкції техніки безпеки по темах програми.

     Лабораторія організації обслуговування в закладах ресторанного господарства є структурним компонентом матеріально – технічної та навчальної бази циклової комісії  ресторанного обслуговування та виробництва харчової продукції.

        Обладнання та оснащення лабораторії, організація робочих місць здійснюється згідно з санітарно – гігієнічними, протипожежними нормами, правилами внутрішнього розпорядку, інструкціями з охорони праці.

         Лабораторія облаштована барною стійкою, столами, стільцями, кавовою машиною та забезпечена столовим посудом, приборами,  столовою білизною, які використовуються у навчальному процесі для ефективної реалізації вимог освітніх програм та оволодіння загальними, професійними та практичними навичками в межах діяльності  обслуговування.

          Для підвищення ефективності викладання спецдисциплін в лабораторії створені столи з тематичним сервіруванням; приклади різних способів складання серветок.

      Лабораторія процесів та апаратів харчових виробництв оснащена інформаційними стендами з класифікаціями процесів, а також апаратів: молоткова дробарка, ситовий класифікатор, прилад для визначення наведеної довжини й моменту інерції молотків дробарки, плунжерна гідравлічна установка для дослідження процесу пресування, лопатева мішалка, абсорбційна установка, конвективна сушарка, вакуумна сушарка. 

     Лабораторне обладнання представлене установками для проведення механічних, гідромеханічних, теплових та масообмінних процесів харчових виробництв.

      Кабінети та лабораторії оснащено мультимедійними проєкторами та сучасними ЕОМ, на яких здобувачі освіти мають змогу отримувати навички з розробки курсових проєктів із застосуванням сучасних САПР, пакетів програм AutoCad, Visio, Компас та пакету Microsoft Office.

    Матеріально-технічна база спеціальності відповідає сучасному рівню розвитку харчових виробництв і забезпечує високий практичний і теоретичний рівень підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців.

     З метою надання здобувачам освіти необхідного рівня практичної підготовки і одержання навичок застосування знань з перспективних напрямків виробництва харчової продукції із застосуванням традиційних та інноваційних технологій передбачено проведення таких видів практик: навчальної та виробничої (технологічна та переддипломна).

     Навчальні практики проходять у лабораторіях для проведення практики на базі коледжу та передбачають знайомство з науковими підходами до класичних і сучасних технологій продукції харчування, з особливостями технологічного процесу виробництва і реалізації різноманітних видів кулінарної продукції, а також здобуття навичок і вмінь пов’язати наукові і нормативні положення з діяльністю закладів ресторанного господарства. 

     Виробничі практики здобувачі освіти проходять у провідних закладах ресторанного господарства міста Суми та України, що виробляють, доготовляють, здійснюють споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, а також можуть організовувати дозвілля споживачів.

    Тісна співпраця з підприємствами дозволяє викладати сучасні технології продукції харчування, з особливостями технологічного процесу виробництва і реалізації різноманітних видів кулінарної продукції, здобувати навички і вміння щодо поєднання наукових і нормативних положень з діяльністю закладів ресторанного господарства. 

     Працевлаштування випускників можливо на підприємствах і в організаціях ресторанного, готельного господарств, туризму та виставкової діяльності за різними формами власності

      Постійними й надійними партнерами в підготовці фахівців та працевлаштуванні випускників є: «Здибанка», «Sazha», «Козацька Колиба», «Иль де Франс», «Фемелі», «VIN&GRET», ГРК «Околиця», «Ювілейний», «Шафран», «Гостинний двір», кафе «La Spezia», «Verde  by “La Spezia», «Рідне місто», «Grusha» та ін.

Силабуси цклової комісії Виробництво харчової продукції

Санітарно-гігієнічний контроль у галузі
Художня культура
Технологія борошняних кондитерських виробів
Бухгалтерський облік
Основи філософських знань
Соціологія та політологія
Гігієна та безпека харчування
Культурознавство
Інноваційні технології борошняних кондитерських виробів
Фінансова звітність
Основи світогляду
Суспільствознавство