Галузь знань:  18 Виробництво та технології

Спеціальність: 181 Харчові технології

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з харчових технологій

Предметна галузь діяльності: харчова продукція та технологічні процеси харчових і суміжних виробництв

Вимоги до осіб, які  можуть розпочати  навчання за  програмою: базова середня освіта, повна загальна середня освіта (профільна середня освіта), професійна (професійно-технічна) освіта фахова передвища  або вища освіта

Термін навчання:

на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 5 місяців;

на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки 5 місяців.

Форма навчання:   денна

Спеціальність має 70-річний досвід підготовки висококваліфікаційних фахівців,  здатних розв’язувати спеціалізовані задачі різного рівня складності із застосуванням базових теоретичних знань, розвинутої системи логічного мислення, комплексу теорій та методів фундаментальних і прикладних наук та розв’язувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у виробничих умовах підприємств хлібопекарської, макаронної, кондитерської та харчоконцентратної промисловості, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

    Історія спеціальності починає свій відлік з 1955 року, коли в технікумі було розпочато підготовку спеціалістів за спеціальністю № 1003 «Хлібопекарське виробництво». У зв’язку з цим було створено такі кабінети і лабораторії:

 • лабораторія спецтехнології, технохімічного і мікробіологічного контролю, яка знаходилася в кабінеті 22 головного корпусу;
 • кабінет спеціального обладнання і автоматизації, який знаходився в кабінеті 8 головного корпусу.

     У 1955 році прийом студентів здійснювався на базі 7 класів, обсяг склав 60 осіб.

     З 1956 року  в технікумі розпочато підготовку спеціалістів-хлібників і за заочною формою навчання.

   Прийшли на роботу викладачі спецпредметів: Леонід ЛОБАЧОВ (викладач обладнання хлібозаводів); Тетяна ЛОБАЧОВА та Іван КУЦИЯНОВ (викладачі технології виробництва).

     Перший випуск студентів спеціальності відбувся у 1959 році. Випущено 54 молодих спеціалістів.

     Згодом прийшли працювати викладачами спецдисциплін Надія СТЕШЕНКО (викладач мікробіології), Лідія БАКІНА, Віра АРТЕМЕНКО та Валентина СТЕЦУН (викладачі спецтехнології).

     У 1970 р. в технікум прийшов працювати випускник (1960 р) Володимир ЛУТАЄНКО (з 1979 по 2008 рр директор закладу) викладачем обладнання, який  спочатку працював завідувачем практики.

   У 80-ті роки колектив поповнився випускницями технікуму Надією ІЛЬЧЕНКО та Олександрою СЄДОВОЮ, які викладали спецдисципліни.

     Згодом циклова комісія поповнилася випускницями різних років Юлією ТКАЧУК (викладач технології та обладнання), Тетяною НАЗАРЕНКО (викладач технології кондитерських та харчоконцентратних виробів, нині голова циклової комісії), Людмилою ТАРАБАН (викладач обладнання галузі та технології макаронних виробів), Людмилою ЧЕРНИШ (викладач мікробіології та технології хлібопекарського виробництва), Світланою ПАВЛЕНКО (викладач фахових дисциплін).

     У 1989 році спеціальність змінила назву і до 1994 року стала називатися «Хлібопекарне, макаронне і кондитерське виробництво» (№2702); з 1994 року – «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» (№5.09170201);  з 1998 року «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» (№5.05170104); з 2021 року і до сьогоднішнього дня «Виробництво борошняних, кондитерських виробів і харчових концентратів».

     За роки існування спеціальності підготовлено більше 5000 спеціалістів для хлібопекарської, кондитерської та макаронної галузей харчової промисловості. Випускники обіймають посади державних службовців, директорів, головних інженерів, начальників змін, завідувачів лабораторій, змінних технологів, інженерів-технологів на великих і малих підприємствах, пов’язаних із виробництвом хлібобулочних виробів, кондитерської продукції, макаронних виробів і харчових концентратів не лише в Україні, а й за кордоном.

      Сьогодні стратегія розвитку циклової комісії спрямована на постійне оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази, вдосконалення навчальної, методичної та виховної роботи в контексті сучасної освітньої парадигми. 

     Циклова комісія харчових технологій відповідає за підготовку фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Виробництво борошняних, кондитерських виробів і харчових концентратів».

​     Ця спеціальність не втрачає своєї актуальності, оскільки неможливо сьогодні уявити сучасне виробництво без застосування спеціальних технологій  хліба, хлібобулочних, борошняних та цукристих кондитерських, макаронних виробів  та подібних борошняних виробів, використання конкурентоспроможних технологій виробництва. 

     ​На сьогодні харчова промисловість є однією із основних галузей виробничої сфери, яка складається з підгалузей, що виробляють  сировину, напівфабрикати та готову продукцію.

     Потужний розвиток технології хлібобулочних, борошняних та цукристих кондитерських, макаронних виробів вимагає молодих, освічених та практично підготовлених фахівців, здатних розв’язувати професійні завдання на сучасному виробництві.

     Тому, в умовах формування сучасного ринку праці, в Україні потрібні професійно мобільні компетентні фахівці.

       Основною задачею циклової комісії є підготовка здобувачів фахової передвищої освіти, які здатні розв'язувати спеціалізовані задачі у сфері діяльності підприємств хлібопекарської, макаронної, кондитерської та харчоконцентратної промисловості, організовувати та вести технологічні процеси харчових та суміжних виробництв, що вимагають застосування теоретичних основ та практичних навичок,  систем управління якістю та безпечністю борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів, нести відповідальність за результати своєї діяльності.

     Під час теоретичного навчання здобувачі освіти вивчають:  основні поняття, категорії, принципи, специфічні явища, закони фундаментальних наук, що лежать в основі  виробництва безпечних та якісних борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів.

     Також студенти мають опанувати методами та комплексами технологічних і організаційних заходів, застосування яких дозволяє розв'язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми з розроблення, організації та впровадження виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів, встановлення (визначення) їх кількісних і якісних характеристик, проведення розрахунку потреби в сировині та інших матеріальних ресурсах.

     Крім знань у галузі харчових технологій, наші студенти мають змогу отримати теоретичні знання й практичні навички з технології хліба, хлібобулочних, борошняних та цукристих кондитерських, макаронних виробів та подібних борошняних виробів, приправ і прянощів, харчових концентратів, а також у вивченні ефективних конкурентоспроможних технологій виробництва продукції, її оцінки якості та вимог нормативно-технічної документації до неї. 

Випускники здатні виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

 • технік-лаборант  (хімічні та фізичні дослідження)
 • інспектор з контролю якості продукції
 • технік-лаборант (біологічні дослідження)
 • майстер виробничого навчання
 • технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів
 • бригадир на дільницях основного виробництва (хлібопекарське та кондитерське виробництво)

    Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченою формою в Національному університеті харчових технологій (м. Київ).

     Сьогодні на цикловій комісії підготовку молодших фахівців здійснюють 1 кандидат технічних наук, 4 викладачі вищої категорії та 1 спеціаліст. 

     Маючи 70-річний досвід підготовки фахівців з харчових технологій, циклова комісія особливу увагу приділяє розвитку матеріально-технічної бази спеціалізованих кабінетів і лабораторій, які на належному рівні забезпечують здійснення теоретичного та практичного навчання, виконання лабораторних і практичних робіт, передбачених чинним навчальним планом.

     Циклова комісія має дві лабораторії з основних напрямів досліджень та спеціалізовану лабораторію для проведення лабораторних,  практичних занять та майстер-класів.

     Викладачі циклової комісії постійно підтримують зв’язки з підприємствами, які займаються впровадженням ефективних технологій виробництва продукції, її оцінки якості та вимог нормативно- технічної документації до неї. Це дає змогу орієнтуватись у сучасних тенденціях технологій виробництва харчових продуктів  й підтримувати високий професійний рівень, що дуже важливо для підвищення рівня викладання технічних дисциплін.

   Для матеріально-технічного забезпечення навчального процесу ОПП „Виробництво борошняних,  кондитерських виробів і харчових концентратів” і реалізації навчального плану в коледжі обладнані спеціалізовані лабораторії та кабінети:

 • технології галузі;
 • метрології, стандартизації та сертифікації;
 • технологічного устаткування галузі ;
 • промислової санітарії;
 • товарознавство сировини галузі та харчових продуктів;
 • мікробіології та фізіології
 • органічної та неорганічної хімії, біохімії;
 • фізичної та колоїдної хімії.

     Стан матеріально-технічної бази кабінетів і лабораторій сприяє належному проведенню навчального процесу, розвитку творчих та конструкторських здібностей і забезпечує необхідний рівень підготовки кваліфікованих фахівців.

    Навчальні лабораторії та кабінети  оснащені технічними засобами  та спеціальним програмним забезпеченням, дослідно-промисловими установками, мультимедійним обладнанням, промисловим обладнанням, які на належному рівні забезпечують здійснення теоретичного та практичного навчання, виконання лабораторних і практичних робіт, передбачених чинним навчальним планом.

   У зв‘язку з цим майбутні фахівці мають можливість не тільки теоретично вивчати сучасні технічні засоби, а й набувати необхідних практичних навичок, що дуже цінується майбутніми роботодавцями. 

     Лабораторія технологічного контролю галузі забезпечена контрольно-вимірювальними приладами для проведення лабораторних робіт з ТХК галузі відповідно до навчальних програм: вологомір Чижова, вимірювач деформації клейковини ИДК, рефрактометр РПЛ та УРЛ-1, термостат ТС-80, рН-метр ЛПУ-01, прилад АГ-1М, шафа сушильна СЕШ-3М, апарат «Капуса», насос Комовського, електроплитка, духовка електрична, ваги електронні «Axisa – 500», дистилятор. Також лабораторія забезпечена плакатами: «Терміни та визначення», «Хлібопекарське виробництво», «Хлібобулочні вироби» та навчальним фільмом «Визначення масової частки сахарози в розчині».

     Кабінет технології галузі та кабінет метрології, стандартизації та сертифікації забезпечений стендом «Виконання курсового та дипломного проєктування», плакатами: «Кондитерські вироби», «Економія борошна» та моделлю «Автоматизоване тістоприготувальне відділення». Для проведення лабораторних робіт з технології хлібопекарських виробів встановлено: піч електрична П-503, піч муфельна, центрифуга ручна, тістомісильна машина.

    Лабораторія мікробіології та фізіології та кабінет товарознавства сировини галузі та харчових продуктів  забезпечені сучасними контрольно-вимірювальними приладами для проведення лабораторних робіт з мікробіології та товарознавства сировини галузі: мікроскоп для морфологічного дослідження “MICROmed”, мікроскоп XS-2610 з камерою, мікроскоп МБН – 1, мікроскоп М – 09, автоклав, термостати. Кабінет та лабораторія оснащені плакатами з мікробіології та товарознавства сировини. З метою підвищення ефективності викладання фахових дисциплін встановлено сучасні технічні засоби навчання (монітор 20 PHILIPS, ноутбук Lenovoidea Rad, проєктор Ben GMS502). Відеофонд спеціальності містить навчальні фільми «Потоково – механізована лінія виробництва пшеничного подового хліба», «Перетворення органічних сполук при виробництві хліба» та відеоролики і презентації зі спецпредметів.

    Лабораторія технології галузі забезпечена  необхідним обладнанням та інвентарем для проведення лабораторних робіт та майстер-класів з технології виробництва хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратної продукції. Лабораторія  має сучасну шафу пекарську, електронні вага,  кухонний комбайн «Gorenie», електричну плиту, ваги кухонні, міксер, прес для виготовлення макаронних виробів,  холодильну камеру, мікрохвильову піч та кондитерський інвентар.

     У кабінеті технологічного устаткування галузі та кабінеті промсанітарії розміщені плакати учнівські на тканині (93 шт), моделі: вистійно-пічного агрегату, силосно-просіювального відділення, виробничого силоса, автоборошновоза, безтарного зберігання борошна, тістоприготувального агрегату ВНИИХП, хлібопекарського та макаронного обладнання (15 шт), які використовуються у навчальному процесі.

     Лабораторія  органічної та неорганічної хімії, біохімії та фізичної та колоїдної хімії  оснащена періодичною системою хімічних елементів, таблицею розчинності неорганічних речовин, електрохімічним рядом напруг металів, а також стендами «Хімічний склад харчової сировини», які сприяють формуванню професійної компетентності майбутніх технологів харчової промисловості. 

     Лабораторія укомплектований лабораторними столами з електричними розетками та полицями, на яких знаходяться розчини найважливіших неорганічних речовин,  а також приладами, обладнанням, хімічним посудом, що дозволяє проводити лабораторні та практичні заняття з дисциплін циклу в груповій та індивідуальній формі. 

     В кожному кабінеті та лабораторії оформлені куточки на допомогу студентам, які містять методичні рекомендації та зразки оформлення лабораторних і практичних робіт; інформаційні стенди з відображенням впровадження сучасної техніки і технології, нових досліджень в хлібопекарській, кондитерській, макаронній промисловості.

     Матеріально-технічна база спеціальності відповідає вимогам сьогодення і забезпечує високий практичний рівень підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців.

     З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки і одержання навичок застосування знань в організації роботи на робочому місці, виявляти зв'язок певної ділянки з іншими ділянками виробництва хлібобулочних, макаронних, кондитерських виробів і харчоконцентратів; формувати відповідальне відношення до дорученої справи, творчої ініціативи, дотримання порядку і культури праці, ощадливого використання обладнання і матеріалів, виконання правил техніки безпеки з перспективних напрямків технологій передбачено проведення таких видів практик: навчальної (навчальна, навчальна з отримання робітничої професії)  та виробничої (технологічна та переддипломна).

      Навчальні практики проходять у лабораторіях та дільницях для проведення практики на базі коледжу, а виробничі практики — на передових підприємствах міста Суми та України, що виготовляють борошняні вироби та харчоконцентратну продукцію.

     Тісна співпраця з промисловими підприємствами регіону дозволяє викладати сучасні технології щодо створення хлібобулочної, кондитерської, макаронної та харчоконцентратної продукції, а також проходити практичну підготовку, виконуючи реальні проєкти.

     Працевлаштування випускників можливо  на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні,) та за будь-якими видами економічної діяльності.

     Фахівець здатний займати первинні посади до професійних назв робіт за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК003:2010»:

3111 Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)

3152 Інспектор з контролю якості продукції

3211 Технік – лаборант (біологічні дослідження)

3340 Майстер виробничого навчання

3550 Технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 

7412 Бригадир на дільницях основного виробництва (хлібопекарне та кондитерське виробництво) 

     Постійними й надійними партнерами в підготовці фахівців та працевлаштуванні випускників є: ТОВ «Сумська паляниця», ПАТ «Роменська кондитерська фабрика», ПрАТ «Монделіс Україна», Булочно-кондитерський комбінат м.Київ,  Перша зефірна фабрика «Жако» м.Київ, ТОВ «Роменський завод продтоварів», ТОВ «Світ ласощів», ПрАТ «Дніпропетровський хлібозавод №9», ФОП Брага Н.В. (Мамина кулінарія), ФОП Дудченко Ю.П (кондитерська «Театральна»), кафе «Шалена шкварка».

Силабуси циклової комісії Виробництво борошняних, кондитерських виробів і харчових концентратів

Технологія борошняних кондитерських виробів
Комп’ютерне проєктування в галузі
Технологічна експертиза харчової продукції
Вступ до аюрведи
Мікробіологія харчових виробництв
Предмет спецпідготовки (борошняні кондитерські вироби)
Проєктування підприємств з основами САПР
Інноваційні технології галузі
Соціологія
Філософія, релігієзнавство
Інноваційні технології виробництв борошняних виробів
Основи промислового будівництва підприємств галузі
Актуальні проблеми галузі
Технологія аюрведичних харчових продуктів
Основи філософських знань