Галузь знань:  24 Сфера обслуговування 

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Оствіня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з  готельно-ресторанної справи

Предметна галузь діяльності: готельно-ресторанне господарство, як складова сфери обслуговування, як сфера професійної діяльності, яка передбачає формування, просування, реалізацію та організацію споживання готельних та ресторанних послуг, готельне і ресторанне обслуговування.

Вимоги до осіб, які  можуть розпочати  навчання за  програмою: базова середня освіта, повна загальна середня освіта (профільна середня освіта), професійна (професійно-технічна) освіта фахова передвища  або вища освіта

Термін навчання:

на базі повної загальної середньої освіти –  1 рік 10 місяців;

на базі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців.

Форма навчання:   денна

Спеціальність має досвід підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних розв'язувати спеціалізовані задачі у сфері готельно-ресторанного обслуговування.

     Історія спеціальності починає свій відлік з 1 вересня 2018 р., коли на денному відділенні Сумського коледжу харчової промисловості була відкрита нова спеціальність «Ресторанне обслуговування».

     У коледжі були створені сприятливі умови для здобуття фахової освіти, щоб студенти в повному обсязі мали змогу розкрити свій творчий потенціал і реалізувати набуті знання та вміння. Для проведення занять з фахових дисциплін у коледжі оснащені спеціалізовані лабораторії та кабінети, такі як: організації обслуговування та барної справи, виробництва кулінарної продукції та технології приготування їжі, управління якістю продукції та послуг, організації виробництва в закладах ресторанного господарства, устаткування та інші. В 2021 році почала працювати нова сучасна лабораторія технології ресторанної продукції.

     З моменту заснування спеціальності підготовкою фахівців займаються викладачі, які мають високий рівень теоретичної підготовки та багатий практичний досвід роботи: Ірина ЛОЗА, Леонора БОРОДАЙ, Ольга БОНДАРЕНКО, Олена РИБАЛКА, Людмила ЧЕРНИШ, Надія ЛОБАЧОВА.  Циклову комісію очолювала Ірина ЛОЗА  Петрівна. З 2022 року  циклову комісію очолює кандидат технічних наук Надія ЛОБАЧОВА.

     Щороку викладачі комісії проходять курси підвищення кваліфікації. Два викладачі комісії мають науковий ступінь кандидата технічних наук.

     Акцент в роботі ставиться на підготовку конкурентоспроможного фахівця шляхом формування і розвитку професійно значущих якостей, розвитку особистості, перш за все, її культурної сфери, вміння вчитися й самовдосконалюватися протягом усього життя, здатності до творчого наукового пошуку для вирішення завдань, що постали; створення і формування цінностей особистісного розвитку.

     Викладачі циклової комісії разом з адміністрацією коледжу постійно адаптують навчальний процес до вимог сьогодення в освіті та на виробництві: вдосконалюють навчальні плани, урізноманітнюють форми викладання навчальних дисциплін, зміцнюють матеріально-технічну базу спеціальності.

     Вагомою часткою навчально-методичної роботи викладачів циклової комісії є підготовка електронних навчально-методичних матеріалів з фахових дисциплін, які використовуються для дистанційних курсів у віртуальному навчальному середовищі MOODLE.

     Сьогодні стратегія розвитку циклової комісії спрямована на постійне оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази, вдосконаленню навчальної, методичної та виховної роботи в контексті сучасної освітньої парадигми.

     Більшість випускників спеціальності продовжили своє навчання в закладах вищої освіти, стали провідними спеціалістами не тільки в закладах готельно-ресторанного господарства м.Суми та області, а й за її межами.

     За роки існування нашої спеціальності накопичений значний педагогічний досвід, створені багаті традиції, міцна матеріальна база, але головне - особлива атмосфера, у якій трудиться колектив однодумців, працівників, які знають свою справу та вболівають за неї душею.

     Циклова комісія ресторанного обслуговування та виробництва харчової продукції відповідає за підготовку фахових молодших бакалаврів зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» за освітньо-професійною програмою «Ресторанне обслуговування».

     ​​Ця спеціальність не втрачає своєї актуальності, оскільки неможливо сьогодні уявити сучасне суспільство без організації виробництва та обслуговування у закладах готельно-ресторанного господарства, де інтенсивно впроваджуються інноваційні технології, форми та методи обслуговування.

     На сьогодні дана професія найбільш затребувана на ринку праці, оскільки готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має на меті максимально задовольнити потреби споживачів, забезпечити високий рівень комфорту, найрізноманітніші побутові, господарські та культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим вище культура і якість обслуговування відвідувачів, тим вище імідж готелю та ресторану, тим більше привабливими вони є для клієнтів. 

     Основним завданням фахівців, що працюють в сучасних готелях і ресторанах є створення і впровадження новітніх прийомів роботи, які забезпечуються колективними зусиллями працівників усіх служб, постійним і ефективним контролем, удосконаленням форм і методів обслуговування, вивченням і впровадженням передового досвіду, нової техніки і технології. 

     Спеціалістам, які мають жагу до конкуренції та високу кваліфікацію,  відчиняються двері у великий світ можливостей для кар’єрного та особистісного розвитку.

  Основною задачею циклової комісії є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері готельно-ресторанного обслуговування здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності, що передбачає застосування спеціальних технологій щодо організації і здійснення готельно-ресторанного обслуговування і характеризується комплексністю та інтегративністю умов. 

   Під час теоретичного навчання здобувачі освіти вивчають: готельно-ресторанне обслуговування, ресторанне обслуговування, технологію продукції ресторанного господарства, інформаційні системи та технології у готельному та ресторанному господарстві, економіку закладів готельно-ресторанного господарства, маркетинг, правове регулювання та забезпечення безпеки споживачів готельних та ресторанних послуг, устаткування закладів готельного та ресторанного господарства. 

     Також здобувачі освіти мають опанувати загально- та спеціально-наукові методи: економічні, інформаційні, методи обслуговування (технологічно-виробничі, інтерактивні, сервісні). 

     Крім знань у галузі сфера обслуговування, наші студенти мають змогу отримати теоретичні знання й практичні навички в таких напрямках, як «Реінжиніринг бізнес-процесів», «Кейтеринг», «Креатив-напрям», розробка інноваційних технологій обслуговування тощо.

Випускники здатні виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

 • фахівець з готельного обслуговування
 • метрдотель
 • ресторатор
 • готельєр
 • топменеджер
 • менеджер залу
 • фахівець з гостинності
 • фахівець з організації дозвілля та санаторно-курортної справи
 • фахівець з конференц-сервісу
 • адміністратор (господар) залу

     Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченою формою в Національному університеті харчових технологій (м. Київ).

     Сьогодні на цикловій комісії працює 5 викладачів вищої категорії, два з них є кандидатами технічних наук.

     Циклова комісія особливу увагу приділяє розвитку матеріально-технічної бази навчальних лабораторій, розуміючи, що підготовка високоякісних фахівців не можлива без надання практичної підготовки роботи із сучасним устаткуванням. 

     Викладачі циклової комісії постійно підтримують зв’язки з підприємствами, які займаються виготовленням та реалізацією продукції, забезпечують високий рівень комфорту, задовольняють найрізноманітніші побутові, господарські й культурні запити відвідувачів. Це дає змогу орієнтуватись у сучасних тенденціях ресторанного обслуговування й підтримувати високий професійний рівень, що дуже важливо для підвищення рівня викладання технологічних дисциплін.

     Для матеріально-технічного забезпечення навчального процесу ОПП „Ресторанне обслуговування” і реалізації навчального плану в коледжі обладнані спеціалізовані лабораторії та кабінети:

 • організації обслуговування в закладах ресторанного господарства;
 • технології приготування їжі;
 • організації виробництва в закладах ресторанного господарства;
 • устаткування;

     Стан матеріально-технічної бази кабінетів і лабораторій сприяє належному проведенню навчального процесу, розвитку творчих здібностей і забезпечує необхідний рівень підготовки кваліфікованих фахівців.

     Усі лабораторії спеціальності оснащені сучасним устаткуванням, інвентарем та посудом, які забезпечують виконання лабораторних і практичних робіт, передбачених навчальним планом.

     Комп’ютерна та мікропроцесорна техніка кабінетів і лабораторій об’єднана в загальну мережу Ethernet коледжу, є покриття зони бездротового зв’язку Wi-Fi. Усі комп’ютери мережі мають доступ до ресурсів мережі Інтернет.

     Навчальні лабораторії спеціальності обладнані стендами з демонстрації: «Столові прибори», «Сервірування столу», «Скляний посуд для напоїв», які використовуються у навчальному процесі для ефективної реалізації вимог освітніх програм та оволодіння загальними, професійними та практичними навичками в межах діяльності  обслуговування в закладах ресторанного господарства, що дуже цінується майбутніми роботодавцями. 

     Лабораторію з технології приготування їжі укомплектовано необхідним сучасним устаткуванням, інвентарем та посудом. При проведенні лабораторних робіт особлива увага приділяється вмінню здобувачів освіти поєднувати смакові якості продуктів, підбирати сучасні гарніри, соуси,  а також оформлювати та презентувати страви.

    Лабораторія забезпечена навчально-методичними матеріалами, що дають змогу покращити сприйняття навчального матеріалу під час проведення навчальної практики. Зокрема: збірники рецептур, підручники, навчальні посібники, наочні посібники, набір плакатів, макети готової продукції, таблиці, роздатковий матеріал (технологічні картки, схеми, інструкційно-технологічні картки та ін.).

     В лабораторії створено куточок з техніки безпеки та охорони праці, де є всі необхідні інструкції електробезпеки, пожежної безпеки, поведінки в лабораторії, користування вогнегасниками, інструкції техніки безпеки по темах програми.

     Лабораторія організації обслуговування в закладах ресторанного господарства є структурним компонентом матеріально – технічної та навчальної бази циклової комісії  ресторанного обслуговування та виробництва харчової продукції.

      Обладнання та оснащення лабораторії, організація робочих місць здійснюється відповідно до санітарно – гігієнічних, протипожежних норм, правил внутрішнього розпорядку, інструкцій з охорони праці.

      Лабораторія облаштована барною стійкою, столами, стільцями, кавовою машиною та забезпечена столовим посудом, приборами,  столовою білизною, які використовуються у навчальному процесі для ефективної реалізації вимог освітніх програм та оволодіння загальними, професійними та практичними навичками в межах діяльності  обслуговування.

       Для підвищення ефективності викладання спецдисциплін в лабораторії створені столи з тематичним сервіруванням; приклади різних способів складання серветок.

  Кабінети та лабораторії оснащено мультимедійними проєкторами та сучасними ЕОМ, на яких здобувачі освіти мають змогу отримувати навички з розробки курсових проєктів із застосуванням сучасних САПР, пакетів програм AutoCad, Visio, Компас та пакету Microsoft Office.

     Матеріально-технічна база спеціальності відповідає сучасному рівню розвитку харчових виробництв і забезпечує високий практичний і теоретичний рівень підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців.

     З метою надання здобувачам освіти необхідного рівня практичної підготовки і одержання навичок застосування знань з перспективних напрямків ресторанного обслуговування із застосуванням традиційних та інноваційних методів обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства передбачено проведення таких видів практик: навчальної та технологічної.

    Навчальну практику проходять у лабораторіях для проведення практики на базі коледжу та передбачають знайомство з науковими підходами до сучасної організації обслуговування в закладах ресторанного господарства, які забезпечують формування організаторських здібностей,  вирішення поставлених завдань в процесі виробничої діяльності зі специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок. 

     Виробничу практику здобувачі освіти проходять у провідних закладах ресторанного господарства міста Суми та України, що здійснюють різні методи  та форми обслуговування, а також можуть організовувати дозвілля споживачів.

     Тісна співпраця з підприємствами дозволяє набути практичних навичок зі сервірування столів до різних видів бенкетів та прийомів для різних категорій споживачів в закладах ресторанного господарства; вміння складати та оформлювати різні види меню, винну карту, барну карту; виконувати замовлення на різні види обслуговування та проводити розрахунок; подавати страви та напої при обслуговуванні споживачів, застосовуючи різні форми обслуговування; використовувати столовий посуд та білизну під час обслуговування споживачів закладів ресторанного господарства.

     Працевлаштування випускників можливо на підприємствах і в організаціях ресторанного, готельного господарств, туризму та виставкової діяльності за різними формами власності. 

     Постійними й надійними партнерами в підготовці фахівців та працевлаштуванні випускників є: ГРК «Здибанка», ГРК «Околиця», ГРК «Ювілейний», ГРК «Шафран», ГРК «Гостинний двір», «Sazha», «Козацька Колиба», «Иль де Франс», «Фемелі», «VIN&GRET», кафе «La Spezia», «Verde  by “La Spezia», «Рідне місто», «Grusha» та ін.

Силабуси

Художня культура
Ділові відносини в закладах ресторанного господарства
Інформаційні технології в готельно-ресторанному господарстві
Товарознавча характеристика харчових продуктів
Ресторанний бізнес та PR- технології
Основи культурознавства
Психологія та етика ділових відносин*
Сервіс та інновації
Хімія і технологія сировини ресторанного господарства
Інноваційні технології в закладах ресторанного господарства