Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

     Основним документом навчально-методичного забезпечення дисципліни, передбаченим освітнім законодавством, є робоча програма навчальної дисципліни (програма навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання, рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті). Програма навчальної дисципліни (силабус) є одним зі складників робочої програми.

  Законодавство також передбачає створення контрольних завдань для оцінювання рівня знань студентів при проведенні акредитації спеціальності (освітньої програми). Як правило, такі контрольні завдання створюють за обов’язковими дисциплінами, передбаченими освітньою програмою. 

     Інші документи й форми навчально-методичного забезпечення дисципліни визначаються викладачами та цикловими комісіями (групою забезпечення освітньо-професійної програми), виходячи із необхідності максимально повного надання здобувачам освіти всієї інформації та матеріалів, необхідних для успішного вивчення дисципліни. Це підручники та навчальні посібники, а також авторські матеріали, розроблені викладачем:

 • конспекти лекцій;
 • методичні вказівки та рекомендації;
 • індивідуальні завдання;
 • збірники ситуаційних завдань (кейсів);
 • приклади розв’язування типових задач чи виконання типових завдань;
 • комп’ютерні презентації;
 • ілюстративні матеріали;
 • каталоги ресурсів тощо.

     Викладачі надають здобувачам освіти посилання на доступну для них наукову, навчальну та методичну літературу, а також на електронні ресурси та інші джерела інформації, у тому числі іноземні та міжнародні, які мають дозвіл власника авторських прав на вільне використання в освітньому процесі.

   Здобувачам освіти забезпечений вільний та зручний постійний доступ до робочої програми та іншого навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни.

   Рекомендовані для вивчення дисципліни література та інші джерела інформації доступні здобувачам освіти на безоплатній основі, зокрема:

 • у бібліотеці закладу вищої освіти;
 • на електронних ресурсах закладу вищої освіти;
 • у визначених у робочій програмі відкритих державних реєстрах, інформаційних системах, базах даних тощо;
 • на зазначених у робочій програмі зовнішніх електронних ресурсах, що надають вільний доступ до інформації.