"Виробництво харчової продукції"

За останні роки на Сумщині набув широкого розвитку ресторанний бізнес. Зростає кількість приватних барів, кафе, ресторанів, інших підприємств харчування, готелів, а це потребує підготовки фахівців.

«Виробництво харчової продукції» існує в Сумському коледжі харчової промисловості НУХТ з 2010 року.  Це вже найкращий навчальний заклад на Слобожанщині, який готує спеціалістів техніків-технологів.
Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність 181 Харчові технології

Освітня програма Виробництво харчової продукції
Освітньо-професійний ступінь молодший спеціаліст

Кваліфікація технік – технолог з технології харчування
Термін навчання на основі базової загальної середньої освіти 3,5 роки
Форма навчання денна, заочна

Наш коледж готує фахівців для найстабільнішої галузі – харчової, яка у світі та в Україні розвивається динамічно і є конкурентоспроможною.

Підготовка спеціалістів зі спеціальності “Виробництво харчової продукції” здійснюється на базі основної загальної середньої освіти за денною формою навчання за державним замовленням і за рахунок юридичних та фізичних осіб.

З 2018 року наш навчальний заклад здійснює підготовку студентів за заочною формою навчання для здобутку ОКР молодшого спеціаліста за скороченим терміном підготовки фахівця на основі здобутого ОКР кваліфікованого робітника (кондитер, кухар, майстер ресторанного обслуговування, офіціант, пекар, бармен, шеф-кухар, тістороб, кухар дитячого харчування) за спорідненою спеціальністю. Конкурсними предметами ж є «Фаховий іспит» та «Українська мова(диктант)». Термін навчання 1 рік 10 місяців.

На навчання за освітньою програмою Виробництво харчової продукції запрошуються енергійні, комунікабельні, рухливі, працьовиті випускники шкіл, які мріють обрати професію, що дарує людям здоров’я, радість спілкування та задоволення.

Технік – технолог – це фахівець, який має сучасні   знання з:

– Прогресивних технологій виробництва продуктів харчування;

– Розробки і впровадження нових видів кулінарної продукції;

– Організації раціонального харчування;

– Управління якістю продукції на всіх етапах виробництва;

– Проектування і реконструкції підприємств харчування підприємств будь-якого типу;

– Організації щоденного і святкового обслуговування прийомів, банкетів;

– Визначення економічної ефективності впровадження

технологічних і технічних рішень;

– З менеджменту підприємств харчування;

– Маркетингової діяльності підприємства;

– Економіки і планування підприємницької діяльністю.

 Технік-технолог – грамотний фахівець у галузі ресторанного господарства, професіонал-консультант із технології приготування кулінарних, кондитерських виробів, страв та напоїв, сервірування столів, керівник середньої ланки у вмінні приготувати якісні страви, гарно їх оформити, подати, у вмінні сервірувати стіл відповідно до свята, замовлень відвідувачів, фахівець, здатний проявляти максимум фантазії, творчості при підході до справи, вплинути на настрій гостей, продемонструвати культуру обслуговування, діловий працівник сфери торгівлі, який підтримує вітчизняного виробника та вміло задовольняє потреби споживачів.

СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

                   «Виробництво харчової продукції»
  Види діяльності і посади            Посади
 • виробничо-технологічна
 • організаційно-управлінська
 • маркетингова
 • комерційна
 • педагогічна
 •   Керівник малого підприємства
 •   Начальник цеху малих виробництв
 •   Технолог
 •   Технік-лаборант
 •   Завідувач складом
 •   Інструктор виробничого навчання
 •   Агент з постачання
 •   Адміністратор, адмiнiстратор залу
 •   Шеф-кухар
 •   Кухар дитячого харчування
 •   Бармен
 •   Офіціант
 •   Кондитер
 •   Виробник харчових напiвфабрикатiв
 •   майстер виробництва кондитерських виробiв

Навчання за освітньою програмою Виробництво харчової продукції проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, які обладнано сучасними засобами обчислювальної і організаційної техніки. Це дає змогу студентам досконало володіти комп’ютером, опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців.

Студенти здобувають практичні навички у навчальній лабораторії технології приготування їжі, яка оснащена сучасним обладнанням. З усіх дисциплін навчальних планів сформовані сучасні навчально-методичні комплекси, які постійно поновлюються. Викладачами спеціальності активно використовуються сучасні технології навчання під час проведення лекційних, практичних, семінарських і лабораторних занять (ділові і рольові ігри, розв’язання кейсів і ситуаційних вправ, семінари-презентації, семінари-дискусії, проблемні лекції, навчальні тести, психологічні тести, виїзні заняття у закладах ресторанно-готельного і туристичного бізнесу, застосовуються сучасні програмні продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби презентації – візуальне супроводження занять у вигляді фільмів, роликів, кольорових слайдів, тощо. Використання вищеназваних технологій навчання сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу, формує у студентів відповідальність, вміння роздробляти пропозиції, обґрунтовувати прийняття управлінських рішень, працювати в колективі, активізує студентів до творчого ті системного підходу у вирішенні навчальних і практичних завдань.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу студентів технологічного відділення: сучасна навчальна лабораторія для відпрацювання лабораторних робіт;  електронна бібліотека;   тематичні презентації лекційного та практичного матеріалу; навчальне кафе з обслуговування; навчальні кабінети, обладнанні сучасним устаткуванням, мультимедійними засобами. 

Цикл практичного навчання студентів спеціальності включає навчальну та виробничу (технологічну) та переддипломну практики.

Навчальна практика проводиться на базі спеціалізованих лабораторій та кабінетів коледжу під керівництвом майстрів виробничого навчання і передбачає ознайомлення з технологією виробництва та одержання студентами необхідних навичок у майбутній роботі за спеціальністю. По закінченню навчальної практики  студенти отримують робітничу професію

Студенти мають можливість проходити виробничу(технологічну) та переддипломну практичну підготовку у провідних  закладах ресторанного господарства міста, зокрема – ресторани “Сан Ремо”, “ILE DE France”, “Simbiozi”, “Sazha”, “La Spezia”, “Шафран”, ресторан-дом “Антресоль”, ресторан-кав’ярная “ФЕМЕЛІ”, “Шаленка шкварка” та інші.

В коледжі впроваджена комплексна система оцінки діяльності студентів, яка забезпечує об’єктивну оцінку досягнень студентів у навчальній, науково-дослідній, громадській діяльності, культурно-масовій та спортивній роботі. Метою комплексної системи оцінювання – забезпечення високого рівня знань, підтримка цілеспрямованих і стабільних зусиль кожного студента на оволодіння основами майбутньої спеціальності, дотримання здорового способу життя, активної життєвої позиції, організованості і послідовності при вирішенні поточних і перспективних задач. За показниками рейтингу студентам призначаються стипендії.  

Здобувши у нашому коледжі неповну вищу освіту, студенти-технологи мають можливість продовжити навчання за скороченими термінами у Національному університеті харчових технологій у м. Київ за  денною та заочною формою навчання за державним замовленням і за рахунок юридичних та фізичних осіб.

Якщо Ви плануєте заснувати власну підприємницьку справу, бути успішним та висококваліфікованим спеціалістом у сфері обслуговування, досконало володіти професійною майстерністю, бути діловим працівником сфери ресторанного бізнесу, володіти секретами кулінарної майстерності, щоб приносити радість відвідувачам закладів ресторанного господарства від їх послуг, Виробництво харчової продукції – саме для Вас.

Запрошуємо до нас на навчання! 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Фахові молодші бакалаври

Назва Силабуси Робочі програми 2022 Робочі програми 2021

Обов’язкові компоненти ОПП

Історія України
Українська мова (за проф.спрямуванням)
Іноземна мова (за проф.спрямуванням)
Фізичне виховання
Неорганічна хімія
Органічна хімія
Аналітична хімія
Фізична і колоїдна хімія
Мікробіологія та фізіологія
Безпека життєдіяльності 
Процеси і апарати харчових виробництв
Технічне креслення
Комп’ютерна техніка
Біохімія
Основи електротехніки
Економічна теорія
Основи екології
Основи правознавства
Технологія виробництва кулінарної продукції 
Організація виробництва в закладах ресторанного господарства, в тому числі курсовий проєкт
Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства
Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції 
Товарознавство харчових продуктів 
Устаткування закладів ресторанного господарства
Основи охорони праці 
Економіка підприємств різних типів 
Навчальна практика 
Технологічна практика
Переддипломна практика
Кваліфікаційний іспит
Вибіркові компоненти ОПП Блок 1
Санітарія та гігієна 
Культурологія
Предмет спецпідготовки (виробництво борошняних кондитерських виробів)
Облік і звітність
Філософія
Соціологія та політологія
Вибіркові компоненти ОП Блок 2
Санітарно-гігієнічний контроль у галузі
Художня культура
Технологія борошняних кондитерських виробів
Бухгалтерський облік
Основи філософських знань
Соціологія

Вибіркові компоненти ОП Блок 3

Гігієна та безпека харчування
Культурознавство
Інноваційні технології  борошняних кондитерських виробів
Фінансова звітність
Основи світогляду
Суспільствознавство