Галузь знань:  15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна програма: Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій

Предметна галузь діяльності: технічне, програмне, математичне, інформаційне та організаційне забезпечення систем автоматизації об’єктів та процесів в галузі автоматизації та приладобудування з використанням сучасної мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Вимоги до осіб, які  можуть розпочати  навчання за  програмою: базова середня освіта, повна загальна середня освіта (профільна середня освіта), професійна (професійно-технічна) освіта фахова передвища  або вища освіта

Термін навчання: на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;

на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців.

Форма навчання:   денна, заочна

Спеціальність має більш ніж 55-річний досвід підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та комп’ютерних технологій із застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проєктування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.

Силабуси

Історія України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Основи екології
Основи правознавства
Економічна теорія
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Електротехніка та електричні вимірювання
Безпека життєдіяльності
Основи метрології і засоби технологічного контролю
Проєктування систем автоматизації
Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка
Автоматизований електропривод
Теорія автоматичного регулювання
Автоматизація технологічних процесів
Промислові контролери та мережі
Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем
Гнучке автоматизоване виробництво та робототехнічні системи
Програмне забезпечення автоматизованих систем управління
Алгоритмічні мови та програмування
Технічні засоби автоматизації
Економіка, організація та планування виробництва
Основи охорони праці
Навчальна слюсарно-механічна практика
Навчальна електровимірювальна практика
Навчальна практика з монтажу та налагодження засобів автоматизації
Навчальна практика з придбання робочих навичок
Технологічна практика
Переддипломна практика
Кваліфікаційна робота
Культурологія
Соціологія
Інтернет речей
Об'єкти автоматизації галузі
Основи менеджменту і маркетингу
Проєктування людино-машинних інтерфейсів
Засоби мультимедіа в новітніх інформаційних технологіях
Основи філософських знань
Культурологія та феномен культури
Соціологія та соціальні дослідження
Автоматизація будівель та готельно-ресторанних комплексів
Типові процеси та апарати харчових виробництв
Основи менеджменту і маркетингу в підприємницькій діяльності
Засоби мультимедіа
Програмні засоби SCADA/HMI
Філософія
Культурологія та соціальні комунікації
Соціологія та політологія
Оптимальні системи управління
Процеси та апарати харчових виробництв
Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва
Системний аналіз в автоматизації
Екологічний та технологічний моніторинг
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів