Циклова комісія автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій відповідає за підготовку фахових молодших бакалаврів зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітньо- професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

     Ця спеціальність не втрачає своєї актуальності, оскільки неможливо сьогодні уявити сучасне виробництво без високого рівня автоматизації й комп’ютеризації всіх його ділянок не лише харчової промисловості, а й усіх галузей, де інтенсивно впроваджуються новітні інформаційні технології та сучасні системи управління.

     Історія спеціальності починає свій відлік з 1 вересня 1965 р., коли на денному відділенні Сумського технологічного технікуму цукрової промисловості була відкрита нова спеціальність «Експлуатація автоматичних устаткувань у харчовій промисловості».

     Створення бази для нової спеціальності розпочалося з роботи по обладнанню таких нових лабораторій, як: лабораторії промислової електроніки, технологічних вимірювань і КВП, електричних машин та електроприводу. 

     Маючи більш ніж 55-річний досвід підготовки фахівців з автоматизації, циклова комісія особливу увагу приділяє розвитку матеріально-технічної бази навчальних лабораторій, розуміючи, що підготовка високоякісних технічних фахівців не можлива без надання практичної підготовки роботи із сучасними технічними і програмними засобами автоматизації. Навчальні лабораторії спеціальності обладнані лабораторними стендами та установками на базі технічних засобів провідних фірм України та світу: Мікрол, Овен, FIP, Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, Siemens та іншими. У зв‘язку з цим майбутні фахівці мають можливість не тільки теоретично вивчати сучасні технічні засоби, а й набувати необхідних практичних навичок, що дуже цінується майбутніми роботодавцями. 

     На сьогодні практично всі сучасні системи автоматизації − це ІТ-технологічні системи. Саме тому назва освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» повністю відповідає суті підготовки фахівців і завданням та вимогам сучасної четвертої промислової революції, яка полягає в повній інтелектуалізації засобів автоматизації і взаємодії пристроїв і систем через Інтернет.

     Майбутній професійний характер діяльності фахівця з автоматизації вимагає поєднання класичної технічної освіти в галузі автоматизації з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення.

     Крім знань в галузі автоматизації технологічних процесів, наші студенти мають змогу отримати теоретичні знання і практичні навички в таких напрямах, як “Технології  3D-друку”, “Розумний будинок”, “ІоТ (Інтернет речей)”, конструювання роботизованих пристроїв тощо.

     Викладачі циклової комісії постійно підтримують зв’язки з фірмами, які займаються впровадженням систем автоматизації, і з провідними фірмами-постачальниками сучасних технічних і програмних засобів автоматизації, виконуючи роль консультантів і активних учасників впровадження. Це дає змогу тримати руку на пульсі й підтримувати високий професійний рівень, що дуже важливо для підвищення рівня викладання технічних дисциплін.

     Особлива увага приділяється організації практичного навчання студентів в коледжі і на виробництві. Навчальні практики проходять у лабораторіях коледжу, а виробничі практики - на провідних підприємствах міста та України. Постійними і надійними партнерами в підготовці фахівців є ТОВ «Фавор», АТ «НВАТ«ВНДІкомпресормаш», ПАТ «Сумихімпром», ТОВ «Агротермінал Констракшн», ТОВ «Горобина», ТОВ «Сумська паляниця», комунальні установи, державні та приватні фірми і підприємства.

     Випускники здатні виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

  • Технік з автоматизації виробничих процесів
  • Технік з метрології
  • Механік з автоматики
  • Фахівець з інформаційних технологій
  • Технік-програміст
  • Контролер та регулювальник промислових роботів
  • Технічний фахівець з автоматизації виробничих процесів.

     Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченою формою в Національному університеті харчових технологій (м. Київ).

     Сьогодні на цикловій комісії працює 5 викладачів вищої категорії. За останніх 10 років 3 співробітники захистили кандидатські дисертації. 

     Для забезпечення якісної підготовки фахівців викладачами циклової комісії видаються навчальні посібники, конспекти лекцій і методичні рекомендації. Крім того, у навчальний процес активно впроваджуються сучасні електронні навчальні підручники й посібники, віртуальні лабораторні роботи, дистанційна форма навчання.

     Зв’язуйтеся з нами, приходьте до коледжу в будь-який робочий час чи на день відкритих дверей і подивіться на все своїми очима. Ми чекаємо на Вас!

Фотогалерея

Силабуси

Історія України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Основи екології
Основи правознавства
Економічна теорія
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Електротехніка та електричні вимірювання
Безпека життєдіяльності
Основи метрології і засоби технологічного контролю
Проєктування систем автоматизації
Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка
Автоматизований електропривод
Теорія автоматичного регулювання
Автоматизація технологічних процесів
Промислові контролери та мережі
Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем
Гнучке автоматизоване виробництво та робототехнічні системи
Програмне забезпечення автоматизованих систем управління
Алгоритмічні мови та програмування
Технічні засоби автоматизації
Економіка, організація та планування виробництва
Основи охорони праці
Навчальна слюсарно-механічна практика
Навчальна електровимірювальна практика
Навчальна практика з монтажу та налагодження засобів автоматизації
Навчальна практика з придбання робочих навичок
Технологічна практика
Переддипломна практика
Кваліфікаційна робота
Культурологія
Соціологія
Інтернет речей
Об'єкти автоматизації галузі
Основи менеджменту і маркетингу
Проєктування людино-машинних інтерфейсів
Засоби мультимедіа в новітніх інформаційних технологіях
Основи філософських знань
Культурологія та феномен культури
Соціологія та соціальні дослідження
Автоматизація будівель та готельно-ресторанних комплексів
Типові процеси та апарати харчових виробництв
Основи менеджменту і маркетингу в підприємницькій діяльності
Засоби мультимедіа
Програмні засоби SCADA/HMI
Філософія
Культурологія та соціальні комунікації
Соціологія та політологія
Оптимальні системи управління
Процеси та апарати харчових виробництв
Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва
Системний аналіз в автоматизації
Екологічний та технологічний моніторинг
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів