151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність має 55 років досвіду підготовки та виховання висококваліфікованих фахівців в області автоматизації процесів управління.

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Кваліфікація : Фаховий молодший бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Термін навчання:  - на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;

- на основі повної загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців;

- на основі ОКР кваліфікований робітник - 2 роки 10 місяців.

Форма навчання денна, заочна

Всього за період існування спеціальності за денною і заочною формами навчання підготовлено понад 3000 спеціалістів.
Багато із випускників спеціальності продовжили своє навчання у ВНЗ, стали провідними спеціалістами на підприємствах, займають керівні посади в державних, навчальних і наукових установах.
На зміну першим викладачам спеціальності прийшли їх молоді колеги, які продовжують і примножують славні справи спеціальності.

Викладацький склад циклової комісії автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій:

к.т.н. Заїка В.І. – голова циклової комісії, викладач вищої категорії;

Барилюк Ю.А. - викладач вищої категорії; викладач – методист, директор коледжу;

к.т.н. Зігунов О.М. - викладач вищої категорії; викладач – методист, заступник директора коледжу з начальної роботи;

к.т.н. Лисенко В.М. – доцент, викладач вищої категорії, завідувач з навчально-виробничої практики;

к.т.н Стеценко Д.О. - викладач вищої категорії;,

Резник Л.В. - викладач вищої категорії;.
Завиленкова Т.М. - викладач першої категорії.

Фаховий молодший бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – це висококваліфікований молодший спеціаліст, який володіє знаннями та навичками з:
– метрології і засобів технологічного контролю;
– теорії автоматичного регулювання та автоматичних регуляторів;
– електротехніки та електричних вимірювань;
– автоматизації технологічних процесів;
– монтажу та налагодження технічних засобів автоматизованих систем;
– експлуатації та ремонту технічних засобів автоматизованих систем;
– програмування та програмного забезпечення;
– проектування систем автоматизації;
– мікропроцесорної техніки;
– автоматизованого елекроприводу;

– гнучкого автоматизованого виробництва та робототехнічних систем.

СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Сфера діяльності фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій охоплює майже всі галузі промисловості країни.

Вагомою перевагою спеціальності є тісне поєднання програмних продуктів та апаратної частин. Написання програмного забезпечення під реальні виробничі процеси чи об’єкти різноманітних галузей виробництва.

Випускники успішно працюють розробниками програмного та апаратного забезпечення, налагоджувальниками та проєктувальниками засобів робототехніки, інтелектуальних систем, потокових виробничих ліній, розумних будинків, займають керівні посади у відділах з автоматизації та метрології, а також реалізують себе у якості менеджерів проектів, тестувальників програмного забезпечення, системних адміністраторів та ін.

Види діяльності

 • Організаційно-управлінська
 • Виробничо-технологічна
 • Наукова
 • Педагогічна

Посади

 • Технік з автоматизації виробничих процесів
 • Технік з метрології
 • Механік з автоматики
 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Технік-програміст
 • Контролер та регулювальник промислових роботів
 • Технічний фахівець з автоматизації виробничих процесів

Навчання за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з сучасним обладнанням. Студенти працють у комп’ютеризованих аудиторіях, які обладнано сучасними засобами обчислювальної і організаційної техніки. Це дає змогу студентам досконало оволодіти комп’ютером, опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців

Викладачами спеціальності активно використовуються сучасні технології навчання під час проведення лекційних, практичних, семінарських і лабораторних занять (розв’язання ситуаційних вправ, семінари-презентації, семінари-дискусії, проблемні лекції, навчальні тести, заняття-екскурсії на підприємствах, застосовуються сучасні програмні продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби демонстрації презентацій (візуальне супроводження занять у вигляді фільмів, відео-роликів, кольорових слайдів, тощо). Започатковано використання в освітньому процесі дуальної форми навчання.

Впровадження вищеназваних технологій навчання сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу, формує у студентів відповідальність, вміння розробляти пропозиції, обґрунтовувати прийняття управлінських рішень, працювати в колективі, активізує студентів до творчого і системного підходу у вирішенні навчальних і практичних завдань.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу студентів спеціальності– сучасні навчальні лабораторії для виконання лабораторних і практичних робіт; роздатковий матеріал (каталоги фірм-виробників, технічна документація на прилади та засоби автоматизації), електронна бібліотека; тематичні презентації лекційного та практичного матеріалу; навчальні кабінети, обладнані сучасним устаткуванням та мультимедійними засобами, навчальні відеофільми.

Цикл практичного навчання студентів спеціальності включає навчальні та виробничі практики.

Навчальна практика проводиться на базі спеціалізованих лабораторій та кабінетів коледжу під керівництвом майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін  і передбачає ознайомлення з основним контрольно-вимірювальним обладнанням, засвоєння студентами необхідних навичок у роботі з  радіоелектронною  технікою, отримання елементарних прийоми монтажу контрольних ліній а також щитів автоматизації, написання найпростіших програм керування з використанням платформи Arduino, що вкрай необхідно у майбутній роботі за спеціальністю. Після завершення  навчальної практики студенти отримують необхідні знання та вміння для проходження інших практик і подальшої роботи.

Велика увага приділяється організації практичного навчання студентів на виробництві. Проведена робота по укладанню довгострокових договорів з підприємствами регіону, серед яких ТОВ «Фавор», ТОВ «Гуала Кложерс Україна», ПАТ «Сумське НВО», ПАТ «Сумихімпром», концерн «NICMAS»,  ТОВ «Світ ласощів», ППО ВАТ «Глухівський хлібокомбінат», ТОВ «Горобина», ТОВ «Сумська паляниця», ТОВ «Перша приватна броварня» та багато інших.

Випускники спеціальності продовжують навчання на факультеті “Автоматизації та комп’ютерних систем” Національного університету харчових технологій у м. Київ.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Фахові молодші бакалаври

Назва Силабуси Робочі програми 2022 Робочі програми 2021

Обов’язкові компоненти ОП

Історія України 
Українська мова (за професійним спрямуванням) 
Основи екології
Основи правознавства
Економічна теорія 
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 
Фізичне виховання 
Вища математика 
Нарисна геометрія та інженерна графіка 
Електротехніка та електричні вимірювання 
Безпека життєдіяльності 
Основи метрології і засоби технологічного контролю 
Основи проєктування систем автоматизації, в т.ч. курсовий проєкт
Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка 
Автоматизований електропривод 
Теорія автоматичного регулювання, в т.ч. розрахункова робота 
Автоматизація технологічних процесів
Промислові  контролери та мережі
Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем, в т.ч. курсовий проєкт
Гнучке автоматизоване виробництво та робототехнічні системи
Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
Алгоритмічні мови та програмування
Технічні засоби автоматизації 
Економіка, організація та планування виробництва в т.ч. розрахункова робота
Основи охорони праці
Навчальна слюсарно-механічна практика
Навчальна електровимірювальна практика
Навчальна практика з монтажу та налагодження засобів автоматизації
Навчальна практика з придбання робочих навичок
Технологічна практика
Переддипломна практика
Кваліфікаційна робота
Вибіркові компоненти ОП Блок 1
Культурологія 
Соціологія
Інтернет речей
Об'єкти автоматизації галузі 
Основи менеджменту і маркетингу 
Енерго- та ресурсозберігаючі технології
Основи філософських знань
Засоби мультимедіа в новітніх інформаційних технологіях
Вибіркові компоненти ОП Блок 2
Культурологія та феномен культури
 
Соціологія та соціальні дослідження
Автоматизація будівель та готельно-ресторанних комплексів
Типові процеси та апарати харчових виробництв
Основи менеджменту і маркетингу в підприємницькій діяльності
Засоби мультимедіа
Програмні засоби SCADA/HMI
Філософія

Вибіркові компоненти ОП Блок 3

Культурологія та соціальні комунікації
Соціологія та політологія
Оптимальні системи управління
Процеси та апарати харчових виробництва
Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва
Системний аналіз в автоматизації
Екологічний та технологічний моніторинг
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів