Академічна мобільність – це процес переміщення студентів або  викладачів ЗВО на певний період часу в інший освітній або науковий заклад в межах або за межами своєї країни з метою навчання або викладання.

Академічна мобільність  студента дає можливість навчатися один або більше семестрів у закордонному навчальному закладі, за аналогічною спеціальністю, із зарахуванням дисциплін та періодів навчання в партнерському ЗВО.

Відбір студентів для участі в програмах колективної академічної мобільності студентів коледжу здійснюється з урахуванням рейтингу їх успішності, участі у науковій роботі та рівня володіння іноземною мовою (не нижче рівня В2) конкурсною комісією Університету, до складу якої входять проректори, декани факультетів, директори ННІ, завідувачі випускових кафедр, представники органів студентського самоврядування, інші працівники Університету. Персональний склад конкурсної комісії Університету затверджується ректором, головою конкурсної комісії призначається ректор, або проректор який координує міжнародну діяльність Університету, заступником голови – проректор з науково-педагогічної і виховної роботи.

Студент може приймати участь за індивідуальною академічною мобільністю.

Індивідуальна академічна мобільність – академічна мобільність, яка реалізується у рамках індивідуальних дво- чи трьохсторонніх угод, ініційованих учасниками освітнього процесу, та фінансується, як правило, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

У випадку, якщо студент коледжу бере участь у програмі індивідуальної академічної мобільності, конкурсний відбір здійснюється організацією, яка надає студенту грант на умовах і за критеріями, визначеними в установчих документах конкурсу.

Діяльність коледжу з питань академічної мобільності учасників освітнього процесу регламентується Положенням про академічну мобільність в Національному університеті харчових технологій.