«Комп’ютерна інженерія»

Галузь знань: 12«Інформаційні технології»
Спеціальність:
123 Комп’ютерна інженерія
Освітньо-професійна програма:
Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії
Мета освітньої-професійної програми: підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі інформаційних технологій, пов’язані з проєктуванням, створенням, супроводом та обслуговуванням комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів; створенням прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об’єктно-орієнтованого підходу для настільних, мобільних, портативних, вбудованих та хмарних систем; проєктуванням схемотехнічних пристроїв, систем та мереж на їх основі.
Предметна галузь діяльності: апаратні та програмні засоби комп’ютерної інженерії: комп’ютерні системи і мережі та їх компоненти, Інтернет речей, вбудовані та розподілені системи, операційні системи, інформаційні системи та бази даних, сервери та сховища даних, прикладне, спеціалізоване та системне програмне забезпечення; методи та способи опрацювання інформації, математичні моделі, алгоритми обчислювальних процесів, інформаційні технології та системи автоматизованого проєктування
Освіта на базі: неповної/повної загальної середньої освіти
Термін підготовки:
на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців.
Форма навчання:   денна
Спеціальність має понад 20 років досвіду підготовки та виховання висококваліфікованих фахівців у галузі IT-технологій.

Сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології стають одним з найбільш прибуткових та швидко зростаючих секторів економіки. Інформація стала важливим виробничим і комерційним ресурсом (електронна комерція, комп'ютерна імітація та моделювання процесів і подій, Інтернет-технології).

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

Фахові молодші бакалаври

Силабуси

Історія України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Вища математика
Теорія електричних та магнітних кіл
Інженерна та комп'ютерна графіка
Комп'ютерна логіка
Теорія ймовірності та математична статистика
Комп'ютерна електроніка
Фізика
Основи екології (Екологія)
Економічна теорія (Економіка)
Основи правознавства
Електрорадіовимірювання
Комп'ютерні системи та мережі, в т.ч. курсовий проєкт
Безпека життєдіяльності
Дискретна математика
Алгоритми і методи обчислень
Економіка і планування виробництвав т.ч розрахункова робота
Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж
Основи охорони праці
Програмування, в т.ч. курсова робота
Операційні системи
Архітектура комп'ютерів
Комп'ютерна схемотехніка
Навчальна практика
Виробнича практика
Кваліфікаційна робота
Технічне обслуговування комп'ютерних мереж
Системне програмування
Периферійні пристрої
Основи філософських знань
Культурологія
Програмування для Інтернет
Соціологія
Тестування та діагностика програмно-апаратних засобів
Об’єктно-орієнтоване програмування
Апаратне забезпечення комп’ютерних систем
Філософія та релігієзнавство
Історія культури
Веб-технології та веб-дизайн
Сучасна соціологічна теорія
Технічна діагностика та надійність комп’ютерних систем
Програмування робототехнічних систем
Компоненти та інтерфейси комп’ютерних систем
Основи філософії
Основи культурологічних знань
Веб-орієнтована розробка ПЗ
Соціологія та соціальні технології