loader image

Ресторанне обслуговування

Наразі в Україні розвиток готельно-ресторанної індустрії відбувається досить швидкими темпами, про що свідчать дані, які надаються офіційною статистикою.

Ресторанний ринок наближається до європейської моделі. Все більше уваги ресторани приділяють тому, щоб відповідати високим стандартам, які надає Європа.

Сумському коледж харчової промисловості НУХТ пропонує навчання за актуальною на сьогоднішній день спеціальністю “Ресторанне обслуговування”.

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

Освітня програма Ресторанне обслуговування

Кваліфікація Адміністратор (господар) залу

Термін навчання:  На основі базової загальної середньої освіти 2 роки 10 місяців

Форма навчання денна

Підготовка спеціалістів за освітньою програмою Ресторанне обслуговування здійснюється на базі основної загальної середньої освіти за денною формою навчання за державним замовленням і за рахунок юридичних та фізичних осіб.

На навчання запрошуються енергійні, комунікабельні, рухливі, працьовиті випускники шкіл, які мріють обрати професію, що дарує людям здоров’я, радість спілкування та задоволення.

Фахівець галузі виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів готельного-ресторанного господарства.

Адміністратор (господар залу)

 • Організовує процес обслуговування споживачів.
 • Зустрічає і розміщує споживачів у залі.
 • Приймає та оформляє замовлення на обслуговування урочистих подій, інших спеціальних заходів, організує їх проведення.
 • Керує роботою офіціантів, буфетників, касирів та інших працівників залу.
 • Складає графіки виходу на роботу вказаних працівників, розподіляє їх по бригадах і робочих місцях з урахуванням раціональних форм організації праці та економії часу.
 • Здійснює контроль за своєчасним та кваліфікованим обслуговуванням офіціантами споживачів, правильним проведенням розрахунків з ними. 
 • Бере участь у розробці оформлення інтер’єру залів, реклами, музичних програм, складанні спеціальних меню.

 

СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

                   «Ресторанне обслуговування»
  Види діяльності і посади            Посади
 • виробничо-технологічна
 • організаційно-управлінська
 • маркетингова
 • комерційна
 • педагогічна
 • Керівник малого підприємства
 • Адміністратор, адмiнiстратор залу
 •  Завідувач складом
 •  Інструктор виробничого навчання
 • Агент з постачання
 • Бармен
 • Офіціант
 • Метрдотель
 • Продавець непродовольчих товарів
 • Продавецьпродовольчих товарів

Навчання за освітньою програмою Ресторанне обслуговування проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, які обладнано сучасними засобами обчислювальної і організаційної техніки. Це дає змогу студентам досконало володіти  комп’ютером, опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців.

Студенти здобувають практичні навички у навчальних лабораторіях, які оснащені сучасним обладнанням. З усіх дисциплін навчальних планів сформовані сучасні навчально-методичні комплекси, які постійно поновлюються. Викладачами спеціальності активно використовуються сучасні технології навчання під час проведення лекційних, практичних, семінарських і лабораторних занять (ділові і рольові ігри, розв’язання кейсів і ситуаційних вправ, семінари-презентації, семінари-дискусії, проблемні лекції, навчальні тести, психологічні тести, виїзні заняття у закладах ресторанно-готельного і туристичного бізнесу, застосовуються сучасні програмні продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби презентації – візуальне супроводження занять у вигляді фільмів, роликів, кольорових слайдів, тощо. Використання вищеназваних технологій навчання сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу, формує у студентів відповідальність, вміння роздробляти пропозиції, обґрунтовувати прийняття управлінських рішень, працювати в колективі, активізує студентів до творчого ті системного підходу у вирішенні навчальних і практичних завдань.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу студентів технологічного відділення: сучасна навчальна лабораторія для відпрацювання лабораторних робіт;  електронна бібліотека;   тематичні презентації лекційного та практичного матеріалу; навчальне кафе з обслуговування; навчальні кабінети, обладнанні сучасним устаткуванням, мультимедійними засобами.

Цикл практичного навчання студентів спеціальності включає навчальну та виробничу(технологічну) та переддипломну практики.

Навчальна практика проводиться на базі спеціалізованих лабораторій та кабінетів коледжу під керівництвом майстрів виробничого навчання і передбачає ознайомлення з технологією виробництва та одержання студентами необхідних навичок у майбутній роботі за спеціальністю. Після закінчення навчальної практики  студенти отримують робітничу професію.

Студенти мають можливість проходити виробничу(технологічну) та переддипломну практичну підготовку у провідних  готелях міста міста, зокрема: «Reikartz Суми», Shafran, «Ювілейний», Лофт Apartmen тощо.

 

В коледжі впроваджена комплексна система оцінки діяльності студентів, яка забезпечує комплексну оцінку досягнень студентів у навчальній, науково-дослідній, громадській діяльності, культурно-масовій та спортивній роботі. Метою комплексної системи оцінювання – забезпечення високого рівня знань, підтримка цілеспрямованих і стабільних зусиль кожного студента на оволодіння основами майбутньої спеціальності, дотримання здорового способу життя, активної життєвої позиції, організованості і послідовності при вирішенні поточних і перспективних задач. За показниками рейтингу студентам призначаються стипендії.  

Здобувши у нашому коледжі неповну вищу освіту, студенти-технологи мають можливість продовжити навчання за скороченими термінами у Національному університеті харчових технологій у м. Київ за  денною та заочною формою навчання за державним замовленням і за рахунок юридичних та фізичних осіб.

Якщо Ви плануєте заснувати власну підприємницьку справу, бути успішним та висококваліфікованим спеціалістом у сфері обслуговування, досконало володіти професійною майстерністю, бути діловим працівником сфери ресторанного бізнесу,  щоб приносити радість відвідувачам закладів ресторанного господарства від їх послуг, запрошуємо Вас на навчання за освітньою програмою Ресторанне обслуговування!

Силабуси

Історія України
Українська мова (за проф. спрямуванням)
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Фізичне виховання
Безпека життєдіяльності
Інформатика і комп’ютерна техніка
Вища математика
Основи охорони праці
Соціологія
Економіка підприємства
Основи філософських знань
Екологія
Економічна теорія
Трудове право
Правознавство
Технологія приготування їжі
Організація виробництва
Організація обслуговування
Управління якістю продукції та послуг
Бухгалтерський облік
Устаткування
Основи менеджменту
Основи маркетингу
Гігієна і санітарія
Діловодство
Барна справа
Навчальна практика
Технологічна практика
Кваліфікаційний іспит
Культурологія
Етика ділового спілкування
Ресторанний сервіс
Товарознавство харчових продуктів
PR технології в готельно-ресторанному бізнесі
Художня культура
Ділові відносини в закладах ресторанного господарства
Інформаційні технології в готельно-ресторанному господарстві
Товарознавча характеристика харчових продуктів
Ресторанний бізнес та PR- технології
Основи культурознавства
Психологія та етика ділових відносин*
Сервіс та інновації
Хімія і технологія сировини ресторанного господарства
Інноваційні технології в закладах ресторанного господарства

menu_stud