Освітня програма

Наразі в Україні розвиток готельно-ресторанної індустрії відбувається досить швидкими темпами, про що свідчать дані, які надаються офіційною статистикою.

Ресторанний ринок наближається до європейської моделі. Все більше уваги ресторани приділяють тому, щоб відповідати високим стандартам, які надає Європа.

Сумському коледж харчової промисловості НУХТ пропонує навчання за актуальною на сьогоднішній день спеціальністю “Ресторанне обслуговування”.

Галузь знань1401 Сфера обслуговування

Напрям підготовки 140101 Готельно-ресторанна справа

Спеціальність 5.14010102 «Ресторанне обслуговування»

Кваліфікація Адміністратор (господар) залу

Термін навчання:  На основі базової загальної середньої освіти 3 роки

Форма навчання денна

Наш коледж готує фахівців для найстабільнішої галузі – харчової, яка у світі та в Україні розвивається динамічно і є конкурентоспроможною.

 

Підготовка спеціалістів зі спеціальності “Ресторанне обслуговування” здійснюється на базі основної загальної середньої освіти за денною формою навчання за державним замовленням і за рахунок юридичних та фізичних осіб.

На навчання за спеціальністю “Ресторанне обслуговування” запрошуються енергійні, комунікабельні, рухливі, працьовиті випускники шкіл, які мріють обрати професію, що дарує людям здоров’я, радість спілкування та задоволення.

 

Молодший спеціаліст з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства.

Молодший спеціаліст повинен знати:

-класифікацію закладів ресторанного господарства, їх характеристику;

-характеристику приміщень для обслуговування споживачів;

-види меню, вимоги до складання;

-форми та методи обслуговування, задачі підвищення якості обслуговування в залежності від споживчого попиту та контингенту;

-види попередньої сервіровки столів та їх призначення;

-основні елементи обслуговування в залі закладу ресторанного господарства;

-види роздрібної торговельної мережі, її спеціалізацію, типізацію;

-основні операції торговельно-технологічних процесів в магазині та організацію складських операцій;

-джерела товаропостачання;

-основні технологічні стандарти торговельної логістики;

-сучасний рівень інформаційної та комп’ютерної культури;

-технологію роботи у мережі Internet;

-основні правила оформлення найважливіших документів, відповідні терміни з фаху для грамотного оформлення ділових паперів;

-ситуації, які пов’язані з обслуговуванням споживачів та наданням послуг;

-іноземну мову і розвивати практичні навички професійного спілкування;

-безпечні та нешкідливі умови праці, різні види небезпек на підприємствах;

-основи знань у галузі маркетингу щодо просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Молодший спеціаліст повинен вміти:

-вносити пропозиції щодо впровадження конкурентоспроможних видів послуг;

-організовувати робочі місця працівників залу;

-пропонувати заходи з удосконалення матеріально-технічного оснащення торговельного залу;

-вносити пропозиції щодо оформлення інтер’єру залу, реклами, музичних програм;

-організовувати і керувати роботою підлеглих, організовувати підвищення їх кваліфікації;

-вносити пропозиції щодо корегування обсягів та асортименту товарів і страв з урахуванням кон’юнктури ринку;

-приймати та оформляти замовлення на обслуговування;

-консультувати споживачів з питань наявності товарів та страв в асортименті, їх якості та ціни;

-створювати комфортні умови обслуговування;

-запобігати і ліквідовувати конфліктні ситуації, що виникають під час обслуговування;

-розглядати претензії споживачів, що пов’язані з обслуговуванням та приймати обґрунтовані рішення;

-дотримуватися правил міжнародного етикету;

-враховувати специфіку і застосовувати техніку обслуговування іноземних споживачів;

-забезпечувати правові та організаційні норми охорони праці, керуючись нормативними актами;

-вносити пропозиції щодо організації, нормування праці, планування чисельності працівників, удосконалення матеріального стимулювання;

-застосовувати організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні методи управління в роботі з персоналом;

-сприяти підвищенню рівня корпоративної культури працівників;

-проводити підготовку торговельного залу та бару до роботи в закладах ресторанного господарства;

-здійснювати попереднє сервірування столів залежно від форми обслуговування;

-проводити підготовку зони обслуговування до роботи;

-виконувати операції з підготовки товарів до продажу, дотримуючись принципів мерчандайзингу;

-здійснювати логістичні операції в торговельному залі;

-брати участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, оформляти необхідну документацію;

-виявляти попит споживачів на товари і страви шляхом спостереження для внесення пропозицій щодо формування асортименту;

-дотримуватись правил виробничої санітарії та особистої гігієни;

-застосовувати спеціальні форми обслуговування споживачів;

-запроваджувати раціональні прийоми та методи обслуговування споживачів;

-відпускати товари, подавати страви, напої та виконувати розрахункові операції;

-дотримуватись порядку ведення необхідного обліку та звітності;

-володіти технікою використання прикладних програм для забезпечення технологічних операцій;

-забезпечувати ефективне та культурне обслуговування споживачів;

-здійснювати контроль за додержанням встановлених норм обслуговування;

-контролювати дотримання правил культури обслуговування;

-контролювати виконання працівниками вказівок керівництва підприємства щодо обслуговування споживачів;

-контролювати правильність проведення розрахунків зі споживачами;

-контролювати дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки;

-здійснювати контроль за надходженням товарів та сировини для забезпеченнязадоволення попиту споживачів і товарообігу.

 

СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

                    5.14010102 «Ресторанне обслуговування»
  Види діяльності і посади            Посади
 • виробничо-технологічна
 • організаційно-управлінська
 • маркетингова
 • комерційна
 • педагогічна
 • Керівник малого підприємства
 • Адміністратор, адмiнiстратор залу
 •  Завідувач складом
 •  Інструктор виробничого навчання
 • Агент з постачання
 • Бармен
 • Офіціант
 • Метрдотель
 • Продавець непродовольчих товарів
 • Продавецьпродовольчих товарів

Навчання за спеціальністю 5.14010102 «Ресторанне обслуговування»проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням. Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, які обладнано сучасними засобами обчислювальної і організаційної техніки. Це дає змогу студентам досконало володіти  комп’ютером, опановувати найбільш розповсюджені програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців.

Студенти здобувають практичні навички у навчальних лабораторіях, які оснащені сучасним обладнанням. З усіх дисциплін навчальних планів сформовані сучасні навчально-методичні комплекси, які постійно поновлюються. Викладачами спеціальності активно використовуються сучасні технології навчання під час проведення лекційних, практичних, семінарських і лабораторних занять (ділові і рольові ігри, розв’язання кейсів і ситуаційних вправ, семінари-презентації, семінари-дискусії, проблемні лекції, навчальні тести, психологічні тести, виїзні заняття у закладах ресторанно-готельного і туристичного бізнесу, застосовуються сучасні програмні продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби презентації – візуальне супроводження занять у вигляді фільмів, роликів, кольорових слайдів, тощо. Використання вищеназваних технологій навчання сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу, формує у студентів відповідальність, вміння роздробляти пропозиції, обґрунтовувати прийняття управлінських рішень, працювати в колективі, активізує студентів до творчого ті системного підходу у вирішенні навчальних і практичних завдань.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу студентів технологічного відділення: сучасна навчальна лабораторія для відпрацювання лабораторних робіт;  електронна бібліотека;   тематичні презентації лекційного та практичного матеріалу; навчальне кафе з обслуговування; навчальні кабінети, обладнанні сучасним устаткуванням, мультимедійними засобами. 

Цикл практичного навчання студентів спеціальності включає навчальну та виробничу(технологічну) та переддипломну практики.

Навчальна практика проводиться на базі спеціалізованих лабораторій та кабінетів коледжа під керівництвом майстрів виробничого навчання і передбачає ознайомлення з технологією виробництва та одержання студентами необхідних навичок у майбутній роботі за спеціальністю. По закінченню навчальної практики  студенти отримують робітничу професію

Студенти мають можливість проходити виробничу(технологічну) та переддипломну практичну підготовку у провідних  закладах ресторанного господарства міста, зокрема – ресторани “Сан Ремо”, “ILE DE France”, “Simbiozi”, “Sazha”, “La Spezia”, “Шафран”, ресторан “Антресоль-дом ” ресторан-кав’ярная “ФЕМЕЛІ”, “Шаленка шкварка” та інші.

В коледжі впроваджена комплексна система оцінки діяльності студентів, яка забезпечує комплексну оцінку досягнень студентів у навчальній, науково-дослідній, громадській діяльності, культурно-масовій та спортивній роботі. Метою комплексної системи оцінювання – забезпечення високого рівня знань, підтримка цілеспрямованих і стабільних зусиль кожного студента на оволодіння основами майбутньої спеціальності, дотримання здорового способу життя, активної життєвої позиції, організованості і послідовності при вирішенні поточних і перспективних задач. За показниками рейтингу студентам призначаються стипендії.  

Здобувши у нашому коледжі неповну вищу освіту, студенти-технологи мають можливість продовжити навчання за скороченими термінами у Національному університеті харчових технологійу м. Київ за  денною та заочною формою навчання за державним замовленням і за рахунок юридичних та фізичних осіб.

Якщо Ви плануєте заснувати власну підприємницьку справу, бути успішним та висококваліфікованим спеціалістом у сфері обслуговування, досконало володіти професійною майстерністю, бути діловим працівником сфери ресторанного бізнесу,  щоб приносити радість відвідувачам закладів ресторанного господарства від їх послуг.

Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Ресторанне обслуговування»