Головним завданням будь-якого навчального закладу є, передусім, підготовка висококваліфікованих фахівців, котрі були б конкурентоспроможними, як на регіональному, так і на ринку праці України в цілому.

На досягнення цієї мети і спрямовані зусилля педагогічного колективу відокремленого структурного підрозділу "Сумський фаховий коледж НУХТ".

Особливе місце у підготовці фахівців займає практика. Вона є необхідною складовою всього навчально-виховного процесу. А він спрямований на те, щоб майбутні випускники були готові до реалій сучасного життя, зокрема до роботи в умовах ринкової економіки.

Практична підготовка як складова процесу підготовки фахівця конкретизується системою завдань практичного навчання, основними з яких є:
– оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками, культурою розумової та фізичної праці;
– формування соціальних мотивів позитивного і творчого ставлення до майбутньої фахової діяльності;
– виховання високих моральних якостей: працьовитості, відповідальності, цілеспрямованості, підприємливості, діловитості, чесності, ощадливості, практичності.

Організація практичного навчання у коледжі відповідає сучасним вимогам щодо підготовки фахівців, які володіють системою інтегрованих умінь, і здатні вирішувати складні виробничі завдання в умовах ринку.
Працевлаштування за здобутою спеціальністю є логічним завершенням отриманої освіти за фахом. Але перед кожним випускником постає питання пошуку альтернатив майбутнього робочого місця.

Саме для ефективного вирішення цього питання в 2011 році був створений підрозділ практичної підготовки та сприяння працевлаштування студентів і випускників.
До складу підрозділу входять провідні спеціалісти та викладачі (керівники практик), завідувачі відділеннями, завідувач з навчально-виробничої практики.
У своїй діяльності відділ керується закономами України “Про фахову  передвищу освіту”,“Про вищу освіту”, Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, розпорядженням  Кабінету міністрів України “Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів”, Положенням про проведення практики студентів СКХП НУХТ, наказами, розпорядженнями директора та Положенням про підрозділ практичної підготовки та сприяння працевлаштування студентів і випускників СКХП НУХТ.

Основним завданням відділу є організація навчальної, виробничої та переддипломної практик, а також контроль за працевлаштуванням та сприяння працевлаштуванню випускників коледжу.
З метою налагодження ділових стосунків з потенційними роботодавцями проводяться науково-практичні  конференції та Дні професій, проводиться постійний моніторинг інформації, що надається службами зайнятості. На базі коледжу проводяться практичні семінари з залученням представників провідних підприємств галузей регіону та м.Суми.