Лабораторія Фізичної входить до фонду навчальних лабораторій циклової комісії природничо – математичних дисциплін та забезпечує виконання лабораторного практикуму з фізичної та колоїдної хімії студентами.

Лабораторія фізичної та колоїдної хімії забезпечує лабораторне супроводження лекційного курсу для одержання студентами навичок використання теоретичних та практичних знань, сприяє оволодінню методами дослідження фізико-хімічних процесів та навичками фізико-хімічних методів аналізу.

 На базі лабораторії можна:

  1.  оволодіти основними прийомами фізико-хімічних методів дослідження (потенціометрією, кондуктометрією, спектрофотометрією, та ін.);
  2. навчитися визначати концентрацію речовин за допомогою фотометричних методів аналізу; рН будь-яких середовищ; ізоелектричну точку ВМС; теплоту розчинення кристалічних речовин;
  3. здійснювати дослідження процесів коагуляції колоїдних систем, адсорбції рідин твердими адсорбентами, набухання полімерів, тощо.

Лабораторія забезпечує проведення лабораторного практикуму за наступними тематиками

  1. Визначення теплового ефекту розчинення кристалічної речовини.
  2. Визначення концентрації хрому в грунтовому розчині фотоелектроколориметричним методом.
  3. Вимірювання інтенсивності флуоресценції розчину рибофлавіну.
  4. Визначення буферної емності грунтового розчину.
  5. Визначення ступеня і константи дисоціації оцтової кислоти за методом електропроводності.
  6. Визначення ізоелектричної точки желатину методом набухання.

Оснащення лабораторії повністю забезпечує учбовий процес у відповідності з програмою курсу фізична та колоїдна хімія.