Кабінет   інженерної  графіки є  структурним компонентом матеріально- технічної та навчальної бази коледжу, що забезпечує ефективні умови реалізацї вимог освітніх програм для оволодіння загальними,  професійними та практичними навичками.

  Обладнання та оснащення кабінету інженерної графіки, організація робочих місць здійснюється у відповідності із санітарно-гігієнічними, протипожежними нормами, правилами внутрішнього розпорядку, інструкціями з охорони праці.

Основною  метою  створення  та  функціонування кабінету  інженерної графіки є проведення усіх видів навчальних занять, організація  і  забезпечення самостійної  роботи,  проведення  позааудиторних заходів в цілях виховання та розвитку особистості  студентів.

Основними завданнями функціонування кабінету інженерної графіки є:

-проведення всіх видів навчальних занять з використанням навчально-методичних, наочних посібників, моделей деталей, макетів просторових тіл;

-формування  знань  про  сучасні  види,  методи  та  способи  створення 

креслеників та моделей деталей; 

-формування  цілісного  уявлення  про  використання  набутих  знань  в 

майбутній професійній діяльності.

 Основні  матеріальні  засоби,  які  забезпечують  функціонування  кабінету інженерної графіки:

-окрема  аудиторія,  яка  забезпечує  можливість  проведення навчальних 

занять для навчальної групи кількістю 30 осіб, загальною площею 54 кв.м; 

-технічне забезпечення кабінету складається із стаціонарних стендів (8 

шт), плакатів (35шт), моделей деталей і геометричних тіл, навчальних посібників та літератури для проведення занять з  дисциплін  «Нарисна  геометрія  та  інженерна  графіка»,  «Інженерна  та комп’ютерна графіка»